Familjerätt

Faderskap

Ett barn har alltid rätt till båda föräldrarna. Det handlar också om att barnet har rätt till försörjning och arvsrätt.

Om en mamma inte är gift när barnet föds ska faderskapet fastställas. När barnet är fött får familjerätten ett meddelande från Skatteverket och familjerätten skickar då ut en kallelse till mamman innehållande tid och plats för fastställande av faderskapet. Om föräldrarna inte sammanbor ska mamman meddela barnets far om tid och plats eftersom han också ska närvara vid fastställandet.

I kallelsen framgår vilka handlingar föräldrarna behöver ha med till familjerätten samt information om innebörden av gemensam vårdnad.  Faderskapet fastställs genom en skriftlig bekräftelse om de är överens om att barnet är deras gemensamma.

Om det vid besöket inte går att fastställa faderskapet inleds en utredning.

Adoption

Har du frågor och funderingar kring adoption? Då kan du vända dig till Familjerätten i kommunen.

En adoption innebär att ett barn får en ny familj och ny släkttillhörighet, både känslomässigt och juridiskt. En adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut och därför ställs särskilda krav på den som vill adoptera.

Adoptionen är till för barnet som behöver nya föräldrar. Socialtjänsten, via socialnämnden företräder barnets intressen i adoptionsprocessen.

Vid internationella adoptioner delas ansvaret mellan ursprungslandet, som ansvarar för att barnet är tillgängligt för adoption, och socialnämnden som ansvarar för att adoptivföräldrarna är väl lämpade och förberedda.

I nationella adoptionsärenden utreder socialtjänsten lämplighet hos de blivande adoptivföräldrarna på begäran av domstol, som har utredningen som underlag för sitt beslut.

Medgivande från socialnämnden

För att få adoptera ett barn måste du ha ett medgivande från kommunens socialnämnd. Det innebär att en familjerättssekreterare gör en hemutredning i din familj och med utredningen som underlag fattar socialnämnden sedan beslut om medgivande.

Obligatorisk föräldrautbildning

Om du vill adoptera ett utländskt barn måste du och din partner först genomgå en föräldrautbildning som är godkänd av kommunen. Utbildningen ska vara avslutad innan hemutredningen påbörjas.

Separation, skilsmässa

Har ni som föräldrar svårt att komma överens om barnens vårdnad, boende eller umgänge kan familjerätten ge stöd för att komma vidare.

Samarbetssamtal

När man som föräldrar inte lever tillsammans kan det vara svårt att samarbeta i frågor som rör barnen. Om ni inte kan lösa problemen på egen hand kan ni komma till familjerätten för samarbetssamtal. Målet med samtalen är att hjälpa er att komma överens i frågor gällande barnen och hitta ett bra sätt att samarbeta.

Du kan beställa tid för samarbetssamtal hos familjerätten, du kan också få hjälp med att upprätta avtal gällande vårdnads-, boende-, och umgängesfrågor. För att avtalen ska godkännas ska innehållet vara till barnets eller barnens bästa.

Avgörande i domstol

Om ni inte når en överenskommelse hos familjerätten kan ni vända sig till domstol för att få frågan avgjord. Domstolen begär då in en utredning från familjerätten gällande den aktuella frågan; vårdnad, boende, umgänge eller alla tre delarna.

Barnets rätt till båda föräldrarna och umgänge med andra närstående

Lagen (Föräldrabalken) utgår från barnens rätt till båda föräldrarna. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att så långt som möjligt tillgodose barnets rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Barnet har också rätt till umgänge med andra närstående. Umgänget skall utformas utifrån barnets behov. Barnet har rätt till båda föräldrarna och föräldrarna är gemensamt ansvariga för att tillgodose detta.

 

Kontakt

  • Familjerätten

    Växel: 0650-190 00

    Telefon: 0650-195 50

Granskad/uppdaterad den 18 november 2016