Förskola

Det finns för närvarande 29 förskolor i kommunen fördelat i tre områden; syd, nord och väst. Verksamheten leds av en verksamhetschef och förskolorna leds av förskolechefer. Hudiksvalls kommun anställer förskollärare med förskollärarexamen på alla vakanta tjänster.

Det finns, förutom de 29 kommunala förskolorna, fem fristående förskolor i kommunen.

Barns lärande i fokus

I förskolan är barns lärande i fokus. Vi har tre prioriterade områden under 2016 som handlar om språket och att öka läsningen, det entreprenöriella lärandet samt inkludering. Utifrån det prioriterade området språk arbetar alla kommunens förskolor med ett material, Före Bornholm, som stödjer varje barns språkutveckling. Vi arbetar också med TRAS, tidig registrering av barns språk, som används för att kartlägga hur verksamheterna bäst ska planeras för att stödja varje barns utveckling och lärande.

Vid alla kommunens förskolor har pedagogerna deltagit i en studiecirkel för att öka läsningen i förskolan och för att utveckla arbetet med högläsning och boksamtal. Förskolorna arbetar även aktivt med naturvetenskap, teknik och miljöfrågor.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

 

Miljöcertifierade förskolor

Alla våra förskolor arbetar för att bli miljöcertifierade. För närvarande har vi 16 miljöcertifierade förskolor och fler är på väg att bli!

Certifieringsverktyget som används för att bli miljöcertifierad är Grön Flagg. Det är både ett verktyg och en certifiering. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens idéer och nyfikenhet. Det är ett bra sätt att utveckla och arbeta med miljöfrågor och hållbar utveckling i förskolan. Det ger barn fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i förskolans läroplan.

Grön Flagg drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Giftfri förskola

Som en del av miljöarbetet jobbar vi i Hudiksvalls kommun också för att våra förskolor ska vara giftfria. Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på saker. Det är bra att utforska världen men barn kan inte skilja på vad som är farligt och ofarligt. Därför måste vi begränsa riskerna det medför och det är viktigt att vi tänker på vad de kommer i kontakt med.

Förskolan i Hudiksvalls kommun har tagit fram en handlingsplan för en giftfri förskola. Genom att minska riskerna i barnens vardag kan vi ge dem en tryggare start i livet.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Beslut från Skolinspektionens tillsyn 2014:
"Tillsynen av förskolorna i Hudiksvalls kommun visar att verksamheten i hög utsträckning erbjuder barnen en god omsorg och en verksamhet med ett planerat innehåll. Föräldrar och vårdnadshavare uttrycker att de anser att det bedrivs en bra verksamhet i förskolan. Tillsynen visar även att personalen har insikter och kunskap om förskolans uppdrag. De arbetar medvetet med det pedagogiska uppdraget som framgår av läroplanen med tydligt fokus på språkutveckling, matematik, teknik och naturvetenskap. Förskolorna i Hudiksvalls kommun bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas".

För att följa upp och utvärdera att verksamheterna har en god kvalitet använder vi oss av en modell som heter Qualis. Det innebär att både medarbetare, barn och vårdnadshavare involveras i det arbetet i form av självskattning och enkäter. Resultatet ligger sen till grund för en fortsatt kvalitetsutveckling vid varje förskola.

Från hösten 2016 har 28 förskolor granskats externt genom Qualis, varav 22 förskolor har blivit certifierade.

På gång

  • Öka läsningen. Förskolorna arbetar med att öka barnens språkliga medvetenhet och en handlingsplan för språk har utarbetats av en arbetsgrupp. Samtliga pedagoger i förskolan kommer att delta i workshops under våren 2016 för att utveckla arbetet med alla barns olika språk.

  • Utbildning till pedagoger och chefer i det entreprenöriella lärandet genom Umeå universitet.

  • Inkludering. Att främja och förebygga diskriminering och kränkande behandling är ett prioriterat område i förskolan. Samtliga förskolor arbetar med att utveckla rutinen för arbetet och med rapportering av kränkande behandling till huvudmannen.

  • Motverka traditionella könsmönster i förskolan. Ett område att fortsätta utveckla är arbetet med att motverka traditionella könsmönster i förskolan. En arbetsgrupp har formaterats och en handlingsplan kommer att utarbetas för utvecklingsarbetet under 2016.

 

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Granskad/uppdaterad den 1 mars 2017