Kvalitet i förskolan

Den pegagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, krestiviteten och det lustfyllda lärandet, samt ta tillvara och tärka barns intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforslande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå från barnens erfarenheter, behov och åsikter. Flödet av barns tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen. Samt undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och har roligt i förskolan. Barn och vårdnadshavare är delaktiga i utvärdering och deras röster lyfts fram.

Under åren 2011-2013 arbetar samtliga förskolor utifrån en kvalitetsmodell som heter Qualis. Den tar hänsyn till allas perspektiv, barn och vårdnadshavare, via enkäter, självvärdering och genom extremgranskning.

Presentation av Qualis

Qualis är en modell som ger oss möjlighet att bedömma den egna förskolans kvalitet över tid. Qualistrappan har sju steg och bygger på förskolans läroplan och skollagen. Modellen är ett hjälpmedel i vår strävan att kvalitetsäkra våra förskolor i det systematiska kvalitetsarbetet.

Granskad/uppdaterad den 8 september 2011