Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en naturlig del av förskoleverksamheten. Samtalet är ett bra sätt för vårdnadshavare och förskollärare att träffas för att föra fortlöpande samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet genomföras minst en gång varje år och sker som regel utan barn.

Varför utvecklingssamtal?

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Pedagogerna beskriver under samtalet hur förskolan arbetar för att stimulera barnets utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och uppdrag. Pedagogerna berättar också om barnets styrkor och förmågor.

Vem eller vilka ska vara med på samtalet?

Alla vårdnadshavare får en inbjudan från förskolan två veckor före det planerade samtalet med innehåll för samtalet. Arbetslaget ansvarar för förberedelse och efterarbete av samtalen. Förskolläraren ansvarar för genomförandet av samtalet.

Dokument

Granskad/uppdaterad den 19 oktober 2015