Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barn ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förbättrar att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformning av miljö och planering av verksamheten.

Läroplanens strävansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter påverka sin situation
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingaroch för förskolans miljö
  • utveckar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom attfå delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Inflytande och samråd enligt skollagen 9§

Barn ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad.

Granskad/uppdaterad den 8 september 2011