Begrepp

Vårt sätt att använda språk och begrepp påverkar i stor utsträckning hur vi tänker om en företeelse. Det är viktigt att vi inom Hudiksvalls kommuns förskole- och fritidsverksamhet använder oss av begrepp som leder tankarna till vad vi faktiskt gör. När begrepp används korrekt och konsekvent speglas en enhetlig förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Rätt begrepp bör användas av förtroendevalda, medarbetare, skolledare och tjänstemän både i dagligt tal och i dokument.

Kommunen är huvudman för all förskoleverksamhet inklusive ett antal fristående förskolor. I Hudiksvalls kommun finns utöver nedanstående utbud även en förskola med tillsyn dygnet runt.

Förskola

Begreppen daghem och deltidsgrupp har ersatts av ett gemensamt begrepp, nämligen förskola. Förskolan finns för alla barn mellan 1—5 år och styrs av Förskolans läroplan (Lpfö98).

Nattis

Förskola som har verksamhet även nattetid. Verksamheten är till för hela kommunens invånare som arbetar  på obekväm arbetstid och har behov av barnomsorg för barn i åldern 1-12 år.

Allmän förskola

Alla tre-, fyra- och femåringar har rätt till 525 timmars kostnadsfri allmän förskola per år från och med höstterminen barnet fyller tre år. Allmän förskola gäller från 1 september till 31 maj.

Förskoleklass

En avgiftsfri verksamhet som erbjuds alla barn från det år barnet fyller sex år tills det börjar skolan. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka under skolans läsår. Kan kombineras med fritidshem vid behov av omsorg på grund av vårdnadshavarens förvärvsarbete.

Fritidshem

Till och med det år eleven fyller 13 år och under den del av dagen då eleverna inte går i någon skolform samt under lov erbjuds fritidsplats på grund av vårdnadshavarens förvärvsarbete.

Lovverksamhet

För barn som har behov av tillfällig omsorg under skolans lov.

Granskad/uppdaterad den 3 oktober 2014