Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det skall vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare med barn i åldern 1-5 år. Förskolan har en egen läroplan.

Förskolan vilar demokratins grund. Verksamhetens ska utformas i överenskommelse med grundläggande demokratiska värderingar. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas och synliggöras i verksamheten. 

Kommunen har ansvar för att ordna förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg för barn i åldrarna 1—12 år:

  • när vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande
  • som är i behov av plats i förskola eller fritidshem av andra skäl för barnets egen skull.

Erbjudande om plats i förskola

Kommunens målsättning är att inom tre till fyra månader efter behovsansökan erbjuda plats i förskoleverksamheten. Om behovstillfället ligger längre fram i tiden än tre till fyra månader erbjuds plats till det datumet.

Ett skäligt erbjudande utifrån närhetsprincipen när det gäller plats i förskolan är om den extra restiden, jämfört med om plats erbjudits på närmaste förskola, är mindre än cirka 20 minuter enkel väg. Vid bedömning i frågan tas hänsyn till förhållanden i varje enskilt fall som till exempel om det finns tillgång till bil samt hur turlistan för kollektivtrafiken ser ut.

Barn i åldrarna 1-5 år

Kommunen tillhandahåller förskoleverksamhet för barn i åldern 1—5 år vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen. Förskoleverksamheten ska då omfatta 15 timmar per vecka. Barnets närvarotid förläggs av personalen vid förskolan och vårdnadshavarnas önskemål.

Om en av vårdnadshavarna blir arbetssökande eller föräldraledig får barn i åldern 1-5 år behålla sin plats i förskoleverksamheten om så önskas. Närvarotiden för barnet är 15 timmar per vecka.

Barn i åldern 1—5 år erbjuds plats i förskola. Plats kan inte garanteras på närmaste förskola, vilket kan innebära att placering erbjuds på annan förskola än den önskade.

Allmän förskola för 3—5 åringar

Alla tre- fyra- och femåringar har rätt till en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskolan som omfattar minst 525 timmar om året under tiden 1 september till 31 maj. Barn ska erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan är inte obligatorisk.

Granskad/uppdaterad den 8 september 2011