Läroplan för förskolan

Den 1 augusti 1998 fick förskolan sin första läroplan, Lpfö98. Där anges de nationella och övergripande målen och riktlinjerna för vårt arbete. Läroplanen reviderades 2011 och från den 1 juli 2011 är förskolan en egen skolform.

Förskolans uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogiskt verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Förskolan ska vara ett stöd till familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med vårdnadshavarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.

Förskolan ska vara en levande, social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska stå för detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar.

Dokument

Länk

Länk till Skolverket - läroplan»

Granskad/uppdaterad den 3 oktober 2014