Grundsärskola

ImportHär ger vi elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav, beroende på utvecklingsstörning eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada en utbildning är  anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen motsvarar så långt det är möjligt utbildning som ges i grundskolan.

Grundsärskolan har en egen samlad läroplan som anger mål och riktlinjer samt de grundläggande värden som präglar skolans verksamhet. Läroplanen kompletteras med kursplaner och kunskapskrav.

ImportInom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

För båda inriktningarna är skoltiden nio år. 

 

Så här arbetar vi

  • Vi upprättar tillsammans med vårdnadshavare individuella utvecklingsplaner som ligger till grund för arbetet runt eleven.
  • Vi skapar trygghet genom rutiner och scheman för att ge arbetet kontinuitet och struktur
  • Vi uppmuntrar elevens egen nyfikenhet och initiativförmåga genom ett rikt och varierat material
  • Vi ger möjlighet att öka elevernas omvärldsuppfattning genom att studiebesök och andra aktiviteter utanför skolan

Grundsärskolan

Vi tar emot elever från hela Hudiksvalls kommun. Skolan ligger inom Västra skolans skolenhet i centrala Hudiksvall. Vi har tillgång till idrotts- slöjd- och hemkunskapssalar på Västra skolan.

Vid grundsärskolan fördelas eleverna i klasser och grupper utifrån ålder, behov och inriktning.  

Relaterade länkar

Granskad/uppdaterad den 9 november 2016