Förskoleklass

I förskoleklass får barnet en lekfull övergång från förskolan till skolan. Här möts förskolans och grundskolans pedagogik. Verksamheten ska stimulera varje barns utveckling och lärande och är en grund för det livslånga lärandet och för barnets fortsatta skolgång.

Till förskoleklass är alla barn välkomna från och med höstterminen det år de fyller sex år. Plats i förskolklass erbjuds så nära hemmet som möjligt.

I Hudiksvalls kommun erbjuds förskoleklassverksamhet 20 timmar per vecka. Hur den tiden är förlagd under veckan kan variera mellan skolor.

Egen skolform inom grundskolan

Förskoleklassen är en egen skolform inom grundskolan. Den omfattar minst 525 timmar under ett läsår och är avgiftsfri. Samma läsårstider och lovtider gäller som för skolan.

Under året i förskoleklass gör skolhälsovården bland annat en hälsokontroll. Barn i behov av särskilt stöd kan få extra hjälp utifrån behov.

Barn i förskoleklass vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har möjlighet att gå i fritidshem.

I förskoleklass finns ingen rätt till skolskjuts eftersom skolformen är frivillig.

Granskad/uppdaterad den 16 november 2016