Kunskap och lärande

Grundskolans läroplan består av tre delar. Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag. Den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen.

Kursplanens olika delar och kunskapskrav

Varje kursplan inleds med en kort motivering till att det enskilda ämnet finns i skolan. Därefter anges syftena med undervisning i ämnet. Texten avslutas med ett antal långsiktiga mål som är uttryckta som ämnesspecifika förmågor. Dessa gäller för alla årskurser och ligger till grund för kunskapskraven.

I det centrala innehållet anges vad som ska behandlas i undervisningen. Innehållet är indelat i kunskapsområden som i sin tur består av ett antal punkter. Det är viktigt att understryka att det centrala innehållet inte behöver utgöra allt innehåll i undervisningen. Det finns alltid möjlighet för läraren att komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevernas behov och intresse.

Kursplanerna kompletteras med kunskapskrav i de olika ämnena. Kunskapskraven är konstruerade utifrån ämnets långsiktiga mål och centrala innehåll. De beskriver den lägsta godtagbara kunskapnivån för en elev i årskurs 3 och anger den kunskapsnivå som krävs för betyg A, C respektive E i årskurs 6 och 9.

I årskurs 3 finns det kunskapskrav för lägsta godtagbara kunskaper i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena.

I årskurs 6 finns kunskapskrav i samtliga ämnen utom moderna språk. I årskurs 9 finns kunskapskrav i alla ämnen.

Utvecklingssamtal och IUPImport

Eleven ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och mot de nationella målen.

 

 

I utvecklingssamtalet ska lärare, elev och vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling kan stödjas. Informationen ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till de nationella målen och resultera i en bedömning av vilka insatser skolan, eleven och vårdnadshavaren ska vidta för att nå så långt som möjligt mot de nationella målen.

Överenskommelsen ska dokumenteras i en individuell utvecklingsplan, IUP.

I den individuella utvecklingsplanen ska även läraren ge ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i.

I grundskolan finns nationella ämnesprov för årskurserna 6 och 9.

Rektor gör varje år en kvalitetsredovisning där skolans resultat redovisas och analyseras.

Skollagen och Läroplanen, LGR 11 är de nationella dokument som styr skolan

Granskad/uppdaterad den 27 januari 2017