Matematikutveckling i våra skolor

Lärandeförvaltningen i Hudiksvalls kommun har en lektor i matematik anställd sedan höstterminen 2015. Matematikutvecklingen i våra skolor sker på flera sätt och ett av dessa är den matematikutveckling som sker genom det arbete som lektor i matematik utför. Lektorn arbetar skolövergripande med undervisning, utveckling och forskning inom matematik. Det innebär bland annat att stödja matematiklärare och rektorer i deras arbete med att utveckla undervisningen i matematik. Det innebär också att tillsammans med Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik vid Umeå universitet bedriva ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektet innebär att lärare i Hudiksvalls kommun är med och utarbetar och prövar lektioner som bygger på en samlad forskning- och undervisningserfarenhet. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla undervisningen lokalt i Hudiksvall och att bidra med forskning om hur man kan skapa en undervisning som leder till ökat lärande i matematik hos elever.

Forsknings- och intresseområden

Nationell och internationell forskning visar att matematikundervisningen för ensidigt fokuserar på lärandet av procedurer och utantill-inlärning, på bekostnad av andra förmågor som exempelvis problemlösning och resonemang. Forskning visar att svenska elever generellt har svårt för problemlösning. Att kunna lösa problem är centralt för elevers matematiska utveckling.

Av lektorns forskning framgår det att eleverna riskerar att få begränsade möjligheter till att lära problemlösning. Forskning visar att lärare kan forma en miljö som gör det möjligt för elever att bli goda problemlösare och få breddad och fördjupad matematisk kunskap.

Licentiatavhandling

Publikationer

  • Jäder, J, Sidenvall, J. & Sumpter L. (2016). Students’ Mathematical Reasoning and Beliefs in Non-routine Task Solving. International Journal of Science and Mathematics Education. (Accepterad).
  • Sidenvall, J. Att lära sig resonera – Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang (Licentiatavhandling). Norrköping: Studies in Science and Technology Education, No. 86.
  • Sidenvall, J., Lithner, J. & Jäder, J. (2015). Students’ reasoning in mathematics textbook task-solving. International journal of mathematical education in science and technology, DOI 10.1080/0020739X.2014.992986.
  • Jäder, J & Sidenvall, J. (2014). Mathematical reasoning and beliefs. Proceedings to PME 38; 15-20 juli; Vancouver, Kanada. Vol. 6, 114.
  • Sidenvall, J & Jäder, J. (2014). Students’ mathematical reasoning and beliefs in non-routine task solving. Proceedings till MAVI20, 29 september-1 oktober, Falun, Sverige.
  • Sidenvall, J. (2013). Students’ Reasoning in Mathematics Textbook Task Solving (poster). I Schönborn, K. & Tibell, L. (red.), FontD 10-year Anniversary Meeting with the Scientific Committee 14-17 October 2013.

Konferenser och seminarier

  • Mathematical Views, MAVI20. 29 september-1 oktober 2014, Falun, Sverige.
  • The 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, PME 38; 15-20 juli 2014; Vancouver, Kanada.
  • FontD:s vetenskapliga kommittés konferens, Linköpings universitet. Oktober 2013, Norrköping Sverige.
  • FontD:s vetenskapliga kommittés konferens, Linköpings universitet. September 2012, Norrköping Sverige.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 16 november 2016