Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

För varje verksamhet, till exempel förskola, skola, fritidshem, finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I planen ska de åtgärder som planeras konkret beskrivas. Planen ska vara anpassad till den egna verksamheten och årligen följas upp och utvärderas.

Planens syfte är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Den ska också förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Mobbning

Mobbning är en form av kränkande behandling. Kränkningarna kan vara fysiska, verbala, psykosociala, text- eller bildburna. Andra former av kränkande behandling är diskriminering, sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

För att motverka alla former av kränkande behandling har varje verksamhet en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I den beskrivs verksamhetens arbete med att förebygga och åtgärda kränkande behandling.

Prata med din lärare eller rektor om du vill veta mer. Om du känner dig kränkt eller mobbad utanför skoltid kan du prata med socialtjänsten. 

Kontakt

  • Elevhälsan

    Växel: 0650-190 00

    Prata med din lärare eller rektor om du vill komma i kontakt med skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog eller specialpedagog.

    Går du på gymnasiet kan du dock själv ta kontakt och boka tid med din skolkurator.

Läs mer

Granskad/uppdaterad den 21 augusti 2015