Utvecklingsområden

Skolan styrs till största delen av ett nationellt uppdrag där hög måluppfyllelse är det som utgör kännetecknet på hög kvalite. Kommunen har ansvaret för att så goda förutsättningar som möjligt skapas för att målen i det nationella uppdraget ska nås.

Verksamhetsmål och utvecklingsområden

Utifrån de resultat som uppnås beslutar nämnden inför varje år vilka områden som särskilt ska prioriteras. Detta uttrycks i en nämndsplan och i direkta verksamhetsmål till verksamheten.

Verksamhetsmålen följs upp varje år i både halvårs- och årsbokslut.

Lärandeförvaltningens verksamhetsmål 2017 är:

  • Höja utbildningsnivån i kommunen
  • Aktivt arbeta med hälso- och livsstilsfrågor
  • Aktivt arbetea för att barns, ungas och vuxnas inflytande ska öka
  • Nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Varje skola arbetar fram, utifrån ovanstående verksamhetsmål, egna planer för förbättrade resultat. Skolorna sätter även upp egna mål utifrån resultatanalyser.

Grund- och grunsärskolans utvecklingsområden 2016-2017

  • Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet via det gemensamma kvalitetsverktyget Qualis
  • Tidiga insatser
  • Matematik

 

 

Granskad/uppdaterad den 31 mars 2017