Närvarorutin i grundskolan och grundsärskolan

Från och med höstterminen 2016 har nuvarande närvarorutin reviderats för grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun.

Alla barn, från årskurs 1-9, som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att kommunen är skyldiga eleverna ska närvara i skolan. Vårdnadshavarna ansvarar i sin tur för att deras barn går till skolan. Att vara närvarande och delta i undervisningen handlar om barns och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. För att kunna öka elevernas närvaro måste skolan följa upp frånvaron.

Följ ditt barn

I Hudiksvalls kommun används det internetbaserade systemet Skolplatsen för att registrera frånvaro. Elevernas närvaro följs upp för varje lektion. Om en elev är ogiltigt frånvarande tar mentorn kontakt med vårdnadshavarna samma dag.

Du som är vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 har möjlighet att följa ditt barns frånvaro via Skolplatsen:

  1. Gå in på https://hudiksvall.skolplatsen.se/publik
  2. Logga in med ditt bankID

Om du behöver hjälp eller har frågor finns särskilda kontaktpersoner på din skola.

Åtgärder

Skolan följer regelbundet upp frånvaron för att kunna se eventuella frånvaromönster och ta reda på bakomliggande orsaker till frånvaron. Detta för att skolan sedan ska kunna sätta in rätt åtgärder.

Frånvaroorsaker

Det finns tre olika frånvaroorsaker som registreras i Skolplatsen:

Oanmäld frånvaro

Oanmäld frånvaro är när elevens frånvaro inte är anmäld av vårdnadshavare till skolan. Kan vårdnadshavare ge en godkänd förklaring till oanmäld frånvaro övergår det till anmäld frånvaro.

Oanmäld frånvaro eller sen ankomst generar omedelbart ett e-postmeddelande till dig som vårdnadshavare. Detta aktiveras när du loggat in som vårdnadshavare första gången på Skolplatsen och angett din e-postadress.

Anmäld frånvaro

Anmäld frånvaro är när elevens frånvaro är anmäld samma dag av vårdnadshavare. Den anmälda frånvaron kan göras per dag eller för en period framåt. Denna frånvaro är inte planerad och uppstår med kort varsel, vilket oftast beror på sjukdom. Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro till skolan senast kl. 08.00 via telefon aktuell sjukdag via telefon. Uppge elevens namn, klass och vem det är som ringer.

Ledig

Ledig innebär att vårdnadshavare har kommit överens med skolan om att eleven kommer att vara frånvarande under en bestämd period. Vårdnadshavaren ska ansöka om ledighet för eleven med god framförhållning. Klasslärare/mentor eller rektor beslutar sedan om önskad ledighet.

Observera!
Om ledigheten inte har godkänts av skolan räknas det som oanmäld frånvaro.

Granskad/uppdaterad den 7 oktober 2016