Skolskjuts

Kommunen ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan som behöver det med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Huvudregeln är att man får skolskjuts till och från den skola som kommunen har placerat eleven i. Kommunen kan vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor eller i en annan kommunal skola. Det gäller dock bara om skolskjutsen kan organiseras på ett sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att låta skolskjutsen ta med även dessa elever.

Detta regleras i Skollagen 10 kap 32 och 33 §§, 11 kap 31 och 32 §§), 19 kap 20 och 21 §§. I Hudiksvalls kommun finns skolskjutsregler antagna av lärandenämnden.

Val av skola i annan kommun

Hudiksvalls kommun anordnar inte skolskjuts för elev där vårdnadshavaren valt skola i annan kommun om det inte kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter.

Du kan överklaga

Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning om det gäller kommunal skola och laglighetsprövning om det gäller friskola.

Giltighet för busskortet Ung i Glada Hudik

  • kortet gäller för elever som börjat årskurs 7 till och med vårterminen det år eleven fyller 19 år, under förutsättning att eleven är folkbokförd i Hudiksvalls kommun samt för asylsökande som är boende och inskriven i någon skola i Hudiksvalls kommun
  • kortet gäller även för ungdomar som börjar gymnasiet före 16 års ålder (eleven måste själva meddela detta till receptionen på Bromangymnasiet)
  • kortet är personligt och ska vara försett med namn och födelsedatum för att vara giltigt
  • kortet gäller för resor inom Hudiksvalls kommun på X-trafiks bussar och X-tåg
  • kortet gäller för obegränsat antal resor alla dagar, dygnet runt, året runt
  • X-trafiks resevillkor och resegaranti gäller
  • kortet gäller som delbetalning för resor till områden utanför kommunen
  • samma kort gäller under hela giltighetsperioden och behöver alltså inte bytas ut inför nytt läsår

Har du ett ogiltigt kort kan du vid särskild biljettkontroll bli skyldig att betala en avgift på
600 kronor.

Trasiga eller förlorade kort

  • Kortet är en värdehandling och ska hanteras som en sådan. Om kortet förlorats (borttappat, stöld) eller förstörts får du köpa ett nytt busskort till en kostnad av 120 kronor som ska betalas kontant. Kontakta skolans exp. eller Lärkontoret, Hudiksvalls kommun. Elever som går på en friskola kontaktar någon av kommunens 7-9 skolor eller Lärkontoret.
  • Har kortet slutat fungera byts det ut kostnadsfritt.

Vid flytt från kommunen

Om en elev blir folkbokförd i annan kommun är eleven inte längre berättigad till busskort Ung i Glada Hudik och kortet kommer då att spärras.

Dokument

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 10 februari 2017