Skola, socialtjänst, polis och fritid samarbetar

När ett barn eller ung person riskerar att hamna snett i livet är det viktigt att vuxna i barnets närhet agerar tillsammans för att bryta mönstret. Ett Spindelmöte innebär att skola, socialtjänst, polis och fritid samverkar med vårdnadshavaren för att skapa förutsättningar att genomföra åtgärder samspelt och i rätt ordning.

Spindelmöten testas i tre pilotverksamheter

Lärandeförvaltingen har tillsammans med Social- och omsorgsnämnden fått medel av sociala investeringsfonden för att under två år utveckla Spindelmöte-modellen i Hudiksvalls kommun. Projektet startade 2014-04-01 och avslutas 2016-04-01.

År 1 prövas modellen i 3 pilotverksamheter; förskola, på en F-6 skola och i en 7-9 verksamhet.

År 2 implementeras modellen i kommunens samtliga verksamheter inom förskola och skola.

Samspelta åtgärder i rätt ordning med spindelmöten

Ett Spindelmöte är ett fast forum för informationsutbyte mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Att socialsekreterare, poliser och skolpersonal utbyter kunskap om barn och unga i riskzon är i sig inget nytt, men med ett Spindelmöte får informationsutbytet en fast struktur.

Socialtjänsten, skolan, polisen och fritidsverksamheter utgör alltid grundstommen, men i de situationer där det bedöms värdefullt kan även andra aktörer kopplas in.

Bygger på att vårdnadshavaren löser sekretessen

Spindelmötena bygger på att vårdnadshavaren skriftligen godkänner att anställda från de tre myndigheterna får lov att lösa sekretessen och prata öppet om barnet.

När de olika myndigheterna delger varandra information om hur de arbetar kring ett barn eller en ungdom, ges bättre förutsättningar att genomföra åtgärder samspelt och i rätt ordning.

Snabbare beslutsprocesser

Med Spindelmöten går beslutsprocesserna kring barn och unga i riskzon snabbare. Skyndsamhet är en viktig faktor i arbetet med att förhindra och förebygga att barn och unga utvecklar ett normbrytande beteende.

Den tydliga strukturen underlättar också kontaktvägar och skapar bättre förutsättningar för ett långsiktigt samverkansarbete.

För barn och ungdomar mellan 1-18 år med ett normbrytande beteende

Normbrytande beteende är ett beteende som bryter mot rådande normer och regler i den miljö som individen befinner sig i. Det kan vara aggressiva, utåtagerande beteenden mot andra människor eller djur t.ex. bita, sparka, slå eller hota. Det kan även vara icke-aggressiva beteenden som att bryta mot föräldrars regler, snatta, skolka eller klottra.

Såhär går det till

Den aktör som upplever oro för något barn eller ungdom kontaktar familjen och bjuder in till ett Spindelmöte och frågar samtidigt om samtycke till att häva sekretessen. De olika samverkansaktörerna träffas och delger varandra information innan mötet med familjen. Sedan bjuds familjen in till möte och tillsammans med familjen sätts mål och handlingsplan för hur målen ska nås.

En koordinator ansvarar för att rätt personer bjuds in till mötet, håller i mötet och bjuder in till uppföljning. Som vårdnadshavare kommer man ha kontakt med koordinatorn före mötet och få information om vilka som kommer att vara med. Man har också möjlighet att bjuda in andra personer som kan bidra i arbetet, i så fall kan man ta upp det med koordinatorn.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 27 maj 2015