Återvinningscentraler

Bara genomskinliga säckar

För att soporna ska hamna på rätt plats så tar vi bara emot genomskinliga säckar på återvinningscentralerna (ÅVC).

Svarta och färgade plastsäckar ställer ofta till problem, det mesta är rätt sorterat men tyvärr händer det att vi hittar elavfall, kablar, mediciner, färgburkar, oljefilter och annat där det inte hör hemma. Vill du fortsätta att använda färgade säckar måste du skära upp dem så att vi kan säkerställa att innehållet sorteras rätt. För personalens och för sorteringens skull ber vi dig att respektera detta. Tack!

Återvinningscentraler

På Ulvberget finns två återvinningscentraler, en för dig som privatperson och en för företag. På rampen för företag tar vi emot mindre mängder avfall från företag. Till exempel papper, wellpapp, trä, glas, plåt, metallskrot, vitvaror, bilbatterier, småbatterier, elavfall och annat farligt avfall.

I Delsbo på Björkgatan finns en återvinningscentral där privatpersoner och företag kan lämna sitt avfall sorterat.

Återvinningscentralerna har behållare för: 

 • kläder, möbler och liknande för återbruk
 • kläder och skor för återvinning (endast på Ulvberget)
 • wellpapp
 • metall och järnskrot
 • trä, utan större metallföremål (spik är ok)
 • tryckimpregnerat trä (kostnadsfritt upp till 50 kilo)
 • gips
 • resårmöbler
 • trädgårdsavfall
 • aska
 • asbest, till exempel eternitplattor (kostnadsfriitt upp till 25 kilo)
 • kyl- och frysskåp
 • spisar, disk- och tvättmaskiner
 • farligt avfall, till exempel olja, oljefilter, färg, bekämpningsmedel med mera
 • bilbatterier och småbatterier
 • ljuskällor
 • däck med eller utan fälg, max åtta (endast på Ulvberget)
 • el- och elektronikprodukter, till exempel datorer och TV-apparater
 • Porslin, tegel, keramik och kakel
 • Isolering, planglas
 • restavfall, avfall som är brännbart och som inte platsar i någon annan behållare

Återanvända och återvinna textil

På Ulvberget kan du lämna textil och skor för återbruk eller för återvinning. Trasig textil som du tidigare slängt i soppåsen kan vi nu (från 7 maj 2016) tillsammans med Röda korset ta om hand så att det blir till nya textilprodukter.

Vår konsumtion av textil är inte hållbar idag. Textilier är en värdefull resurs som inte utnyttjas i någon större omfattning. Bara 20 procent återanvänds och endast en liten andel går till materialåtervinning. Textilier kan också innehålla farliga ämnen. Konsumtionen av textilier har ökat med 40 procent under det senaste decenniet i Sverige, vilket medför miljöproblem både i Sverige och i de tillverkningsländerna.  

Produktion av textilier är resurskrävande, både vad gäller vatten och energi. Dessutom används stora mängder farliga ämnen som kan skada både människor och miljö i tillverkningslandet. Textilproduktion ger också upphov till utsläpp. Flera farliga ämnen kan finnas kvar i produkterna när de sätts på den svenska marknaden. Idag förbränns största delen av det textilavfall som genereras i Sverige. Detta trots att textilier är en värdefull resurs och miljövinsten vid återanvändning och återvinning är stor jämfört med förbränning.

Fakta Textil:

 • För att ta fram 1 kilo bomull går det åt 29 000 liter vatten
 • 2014 kastades 77 000 ton kläder och textil i soporna i Sverige.
 • Konsumtionen av textilier i Sverige 2013 = 95 miljoner ton co2 ekvivalenter.
 • Det slängs varje år kläder och textilier som motsvarar hälften av importen till Sverige.

Återvinna gips

Nu skickar vi gipsskivor och gipsväggar från återvinningscentralen till  återvinning istället för att bara lägga som deponi på soptippen. Gips innehåller svavel som är försurande och kan därför inte kastas hus som helst. Tack vare att du sorterar gips kan vi skicka det till återvinning för att bli till nya gipsprodukter.

Insamling av tidningar och förpackningar

Utöver ovanstående finns också följande behållare för insamling av tidningar och förpackningar i FTI:s (Förpacknings- & tidningsinsamlingens) regi:

 • tidningar, tidskrifter och reklambroschyrer
 • pappersförpackningar
 • metallförpackningar
 • glasförpackningar

Tips: Sortera avfallet redan när du lastar det hemma. Då går det lättare och fortare att lasta av när du kommer till återvinningscentralen.

Kom i god tid före stängning!

Avfall som inte täcks av grundavgiften

Avfall som inte ingår i beteckningen ”hushållsavfall” bekostas inte av den fasta avgiften i avfallsavgiften utan måste betalas separat. Exempel:

 • Tryckimpregnerat trä: Större mängder än 50 kilo får inte lämnas på ÅVC utan ska betalas separat.
 • Asbest: Större mängder än 25 kilo får inte lämnas på ÅVC utan ska betalas separat. Kom ihåg att lämna Asbest inplastat.
 • Ensilageplast: Ensilageplast är inte hushållsavfall och tas därför inte emot på ÅVC. Plasten kan lämnas hos speciella återförsäljare.

Observera att vi inte längre tar emot säck- eller kärlsopor (soppåsar) på våra återvinningscentraler! Sådant avfall ska hämtas vid fastigheten (eller den plats du anvisats att placera ditt kärl på) och får inte transporteras av någon annan än kommunens sophämtningsentreprenör. Du som tillfälligt fått mer hushållsavfall än ditt sopkärl rymmer, kan beställa en extrahämtning via telefon 0650-190 99 eller ställa ut en extrasäck vid nästa ordinarie hämtning.

Kontakt

 • Återvinningscentraler

  Ulvbergets återvinningscentral
  (vid riksväg 84, 3 km väster om Hudiksvall)
  Telefon: 0650-55 68 50

  Delsbo återvinningscentral
  (vid Björkgatan)

Granskad/uppdaterad den 26 september 2016