Blanketter

Ibland kan ditt behov av avfallshantering avvika från grundabonnemangen. Här finns blanketter att fylla i och skicka in när du till exempel vill dela kärl med en granne eller ha uppehåll i hämtningen en tid. Har du frågor är du välkommen att ringa oss på 0650 - 190 99.

Med stöd av Miljöbalken 15 Kap ska alla fastigheter i Sverige som har hushållsavfall ha ett avfallsabonnemang. Abonnemanget är till för att kommunen ska kunna ta sitt ansvar att samla in, transportera och behandla det hushållsavfall som uppkommer i kommunen. De lokala förutsättningarna definieras vidare i kommunernas renhållningsordning.

Skyldigheten att se till så att alla fastigheter i Hudiksvall kommun har avfallsabonnemang har delegerats av Kommunfullmäktige till Tekniska nämnden som är driftnämnd.

Tillsynen över att kommunen och fastighetsägarna lever upp till det som står i Miljöbalken och i Renhållningsordningen har Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Den nämnden avgör om undantag från renhållningsordningen kan ges.

Kostnaden för avfallsabonnemanget består av dels en grundavgift som bekostar återvinningscentraler, information, administration. Dels en rörlig avgift som bekostar hämtningen av avfall. 

Granskad/uppdaterad den 28 mars 2017