Blanketter

Med stöd av Miljöbalken 15 Kap ska alla fastigheter i Sverige som har hushållsavfall ha ett avfallsabonnemang. Abonnemanget är till för att kommunen ska kunna fullgöra sitt ansvar att insamla, transportera och behandla det hushållsavfall som uppkommer i respektive kommun. De lokala förutsättningarna definieras vidare i kommunernas renhållningsordning.

Skyldigheten att se till så att alla fastigheter i Hudiksvall kommun har avfallsabonnemang har delegerats av Kommunfullmäktige till Tekniska nämnden som därför agerar driftnämnd.

Tillsynen över att kommunen och fastighetsägarna lever upp till det som står i Miljöbalken och i Renhållningsordningen har i Hudiksvall kommun Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Det är också den nämnden som har ansvaret för om eventuella undantag från renhållningsordningen kan ges.

Kostnaden för avfallsabonnemanget består av två delar. Dels en så kallad ”grundavgift” som ska bekosta hanteringen av avfall på Återvinningscentraler, information, administration och övriga fasta kostnader för kommunen i samband med avfallshanteringen. Dels en ”rörlig” avgift som ska bekosta hämtningen av avfall vid fastigheten. Den kostnaden varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall. I den rörliga avgiften ingår hyra av kärl samt hämtning, borttransport och behandling av avfallet 26 gånger per år som grundabonnemang. Du kan läsa om kostnaden i Kommunens taxa för hushållsavfall (pdf).

Under vissa förutsättningar kan behovet av avfallshantering avvika från kommunens grundabonnemang. Här kan du hitta blanketter avsedda för hantering av sådana tillfällen. Mer om  vad som gäller kan du läsa här i Hudiksvalls kommuns föreskrifter om hantering av hushållsavfall (pdf).

Har du ytterligare frågor är du dessutom välkommen att ringa 0650 - 190 99.

Granskad/uppdaterad den 26 september 2016