Enklare att bygga nytt eller bygga om

Idag finns möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på max 15 kvm i närheten av ditt bostadshus.

Riksdagen har nu beslutat om nya regler från 2 juli 2014 som innebär att du kan göra fler åtgärder utan krav på bygglov.  Tänk på att närmaste grannar bör informeras om de planerade åtgärderna. Flera av dessa kräver dock att du lämnar in en anmälan till kommunen och kompletterande handlingar som till exempel ritningar.

Syftet är att byggnadsnämnden ska pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Uppfyller åtgärden kraven utfärdar byggnadsnämnden ett startbesked som är ett kvitto på att du får börja bygga. Tänk på att det kanske krävs tillstånd, dispens eller anmälan för till exempel avlopp eller strandskydd.  

Följande åtgärder är bygglovsbefriade men kräver anmälan och startbesked:

 • Uppförande av 25 kvm komplementbyggnad
 • Tillbyggnad av en– tvåbostadshus med högst 15 kvm
 • Inredande av ytterligare en bostad, gäller för enbostadshus.

Bygglovsbefriad åtgärd utan krav på anmälan:

 • Tillbyggnad av två takkupor

Tillbygnad av två takkupor

Bygglovsbefrielsen gäller inte om man redan har två takkupor. Har man redan en takkupa får man bygga en till. Takkupan Får omfatta högst halva takfallet och får inte inneböra ingrepp i den bärande konstruktionen. Kräver åtgärden ingrepp i den bärande konstruktionen måste du lömna en skriftlig anmälan samt övriga handlingar till byggnadsnämnden. 

Uppförande av komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter

 • Högst 4 meters nockhöjd
 • Ska placeras i omedelbar närheten av huvudbyggnaden.
 • Får inte stå närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns.
 • Får byggas för permanentboende och kallas då komplementbostadshus.

Tillsammans med den skriftliga anmälan (blankett finns för detta) krävs också att du lämnar in:

 • Kontrollplan. Om åtgärden avser komplementbostadshus ska kontrollplanen även redovisa att byggnaden uppfyller alla krav som finns för en sådan självständig bostad.
 • Ritningar, tekniskbeskrivning.

Efter att erforderliga handlingar har inkommit behandlar byggnadsnämnden ditt ärende så snart som möjligt. Uppfyller åtgärden kraven utfärdar byggnadsnämnden ett startbesked som är ett kvitto på att du får börja bygga.  Skulle åtgärden påbörjas utan ett startbesked är utfärdat kommer påföljder enligt 9 kap Plan– och byggförordningen att bli aktuella, det vill säga en byggsanktionsavgift baserad på gällande prisbasbelopp.

När byggnaden är färdig ska du lämna handlingar enligt startbeskedet till byggnadsnämnden så att slutbesked kan utfärdas. Obs! Det är viktigt du får ett slutbesked innan du börjar använda byggnaden.  Skulle byggnaden tas i bruk innan slutbesked är utfärdat  kommer påföljder enligt 9 kap 18§ Plan– och byggförordningen att bli aktuella, det vill säga en byggsanktionsavgift baserad på gällande prisbasbelopp.

Inredning av ytterligare ett bostadshus

 • Gäller enbostadshus

Tillsammans med den skriftliga anmälan (blankett finns för detta) krävs också att du lämnar in:

 • Kontrollplan, ska även redovisa att byggnaden uppfyller alla krav som finns för en sådan självständig bostad.
 • Ritningar, tekniskbeskrivning.

Efter att erforderliga handlingar har inkommit behandlar byggnadsnämnden ditt ärende så snart som möjligt. Uppfyller åtgärden kraven utfärdar byggnadsnämnden ett startbesked som är ett kvitto på att du får börja bygga.

När byggnaden är färdig ska du lämna handlingar enligt startbeskedet till byggnadsnämnden så att slutbesked kan utfärdas. Obs! Det är viktigt att du får ett slutbesked innan du börjar använda bostaden. Skulle byggnaden tas i bruk innan slutbesked är utfärdat kommer påföljder enligt 9 kap 18§ Plan– och byggförordningen  att bli aktuella, det vill säga en byggsanktionsavgift baserad på gällande prisbasbelopp.

Krav på byggfelsförsäkring har upphört

 • Gäller för alla lov samt startbesked som är utfärdade  från och med 1 juni 2014

Krav på byggfelsförsäkring upphör från och med 1 juni 2014, istället är det i flesta fall krav på att det finns en/flera färdigställandeskydd  för lov– och startbesked som utfärdas efter 1 juni 2014.

Kontakt

Läs mer på Boverkets webbplats

Granskad/uppdaterad den 5 oktober 2015