Fastighetsägares ansvar

Gångbanerenhållning

Äger du en fastighet i någon av kommunens tätorter har du skyldighet att se till att det hålls snyggt, snöröjt och sandat på trottoaren utanför huset. Fastighetsägare ansvarar för att:

  • ta bort ogräs och annan växtlighet samt ta bort skräp från gångbanan

  • skotta snö, se till att snö och is forslas bort samt sanda vid halka.

  • sopa upp och föra bort sand från gångbanan.

  • hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is.

  • se till att gångbanan är trivsam, framkomlig och trafiksäker. 

Klipp häcken för god sikt

Vildvuxna häckar, buskar och träd kan skymma sikten och innebära en trafikfara. Det hindrar dessutom framkomligheten och försvårar underhållet av gator och gångbanor. Därför är det viktigt att du som är fastighetsägare håller efter växtligheten runt ditt hus.

Har du hörntomt?

På hörntomt inom "frisiktstriangel" får inte häckar, buskar eller andra sikthinder vara högre än 80 cm. Ett och annat träd får finnas inom frisiktstriangeln om inte grenar skymmer sikten. Det gäller också dig som har tomt mot en gång- och cykelväg.

Har du utfart från tomten på gatan?

För dig som har tomtutfart rekommenderar vi en frisiktstriangel med sida 2,5. Och, minst lika viktigt: smyg ut med bilen eller cykeln. Det är du som kör ut som är ansvarig om något skulle hända. Ta det försiktigt!

Växtlighet över gång- och cykelbana

Över gång- och cykelbana måste växtligheten tas bort upp till 3,2 m över gatuplanet för att undvika skador på fotgängare och cyklister, inte skymma sikten och dölja vägmärken samt underlätta gaturenhållning och snöröjning.

Över körbana måste den fria höjden vara 4,6 m över gatuplanet.

 

Granskad/uppdaterad den 29 februari 2016