Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka parkeringstillstånd om rörelsehindret gör att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand. Ett läkarintyg krävs. Om du inte själv kör bil kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Den som kör en rörelsehindrad person får, utan tillstånd, stanna där vägmärke visar att det är stopp- eller parkeringsförbud för att hjälpa till med av- eller påstigning och ge hjälp utanför fordonet. Föraren måste vara uppmärksam så att fordonet inte hindrar andra eller orsakar trafikfara. Man får inte stanna längre än vad som är absolut nödvändigt.

Allmänna regler

Parkeringstillståndet gäller i hela landet där lokal trafikföreskrift om parkering har utfärdats. Vanligtvis är det på allmänna platser såsom gator, vägar och offentliga parkeringsplatser som står under kommunens förvaltning.

Tillståndet gäller

 • på allmän parkeringsplats.
 • på parkeringsplats för rörelsehindrad. Dessa platser har en skylt med handikappsymbol.
 • på den del av gata, väg etc där det enligt lokal föreskrift är förbjudet att parkera samt på gågata.
 • på särskild anvisad plats på gångfartsområde.

Tillståndet gäller inte

 • på tomtmark om inte markägaren har medgivit det.
 • där det är förbud att stanna.
 • på platser för visst ändamål, t ex last-, taxi- och vändplats.
 • på anvisad plats för visst slag av fordon, t ex buss.
 • på hållplats för buss eller spårvagn.
 • på p-plats endast för boende.
 • på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.

Tillåten parkeringstid

 • högst 3 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten kortare tid än 3 timmar.
 • högst 3 timmar på gågata.
 • 24 timmar där parkering är tillåten mer än 3 timmar, men mindre än 24 timmar.
 • högst den tid som finns angiven på platsen på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad.

Avgift

Avgiften skall betalas på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte kommunfullmäktige medger avgiftsbefrielse i kommunen.
I Hudiksvalls kommun är det avgiftsfritt på allmänna parkeringsplatser.

Parkeringstillståndet

 • ska placeras så att hela framsidan med rullstolssymbolen är väl synlig genom fordonets vindruta.
 • är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen.
 • för passagerare är också personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen.

Om tillståndet missbrukas kan det återkallas!

Karta över kommunala handikapparkeringsplatser
(Klicka på bilden för att se större karta i pdf-format)

Kontakt

 • Ansökningsblankett för parkeringstillstånd

  Hudiksvalls kommun

  Tekniska förvaltningen

  Trafiksektionen

  Växel: 0650-190 00

  Av juridiska skäl kan vi inte lägga ut blanketten på webbplatsen.

Granskad/uppdaterad den 19 april 2017