Värt att veta om snöröjning

Vem sköter snöröjningen?

Tekniska förvaltningens gatusektion ansvarar för snöröjningen i Hudiksvalls tätort. I övriga tätorter är ansvaret delat mellan tekniska förvaltningen och Trafikverket. Utanför tätorterna delar Trafikverket och ett stort antal vägsamfälligheter på ansvaret.

Hur och när snöröjs gator och vägar?

Vi arbetar för en jämlik snöröjning, där gång- och cykelvägar är lika prioriterade som huvudgator. I centrum plogas vissa gångbanor och trottoarer. I ytterområdena används gångbanorna till snöupplag och röjs bara när det behövs plats för mera snö.

  • Vid plogning skottas inga infarter till enskilda fastigheter.
  • Isrivning eller hyvling görs när vägen blivit spårig och ojämn, då skottas även infarterna med följetraktor.
  • Bortkörning av snö, sker när man behöver mer plats för snö. Bortkörningen börjar i centrum och fortsätter mot ytterområdena.

Snöskador!

Tyvärr händer det att skador uppkommer vid snöröjning. Vi önskar att NI fastig­hetsägare som har känskliga häckar, staket mm hjälper oss att märka ut dessa. Vi tillhandahåller snöruskor om ni behöver, ruskor finns att hämta på Håstaängsvägen 2.

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

Enligt de lokala föreskrifter om gångbanerenhållning, som gäller inom detaljplanelagt område, har fastighetsägare skyldighet att: "snöröja och motverka halka på gångbanan utanför fastigheten så länge kommunen inte nyttjar gångbanan som snöupplag".

För alla kommundelar gäller att snö från tomtmark, garageinfarter och liknande inte får fraktas ut på gatumark. Snötippning från enskilda fastigheter, industrier mm inom Hudiksvallsområdet får endast ske vid snötippen i Fansmyren, till en kostnad av 100 kr/lass plus moms.

Datumparkering, 1 oktober-1 maj

gäller datumparkering inom Hudiksvalls centralort. Tänk på att inte hindra snöröjningen! Respektera p-förbud och datumparkeringsregler!

Har du frågor om eller synpunkter på snöröjningen?

Granskad/uppdaterad den 20 oktober 2016