Samhällsutveckling och planer

Fysisk planering handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö. Ibland planerar vi på en övergripande nivå, till exempel var en ny väg ska dras, hur ett bostadsområde ska utformas eller var det passar att anlägga en industri. Men vi behöver också planera mer på detaljnivå, till exempel hur du får bygga om ditt hus. 

Den fysiska planeringen sker bland annat genom så kallade översiktsplaner och detaljplaner. I planeringsprocessen har du som medborgare möjligheter att påverka planeringen.

Översiktsplanering 

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du till exempel se var man föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Översiktsplanen är beslutas av kommunfullmäktige och är vägledande i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Ibland behöver man göra ett tillägg eller en fördjupning till översiktsplanen som handlar om ett speciellt område eller fråga, som till exempel vindkraft. En fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg fungerar som ett komplement till den kommunomfattande översiktsplanen.

 Detaljplanering

En detaljplan talar om vad markägaren får och inte får göras inom planområdet till exempel när det gäller bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

I planeringsprocessen har du möjlighet att lämna synpunkter. Om du vill lämna synpunkter ska du göra det innan granskningen. Annars går rätten att överklaga beslutet förlorad och planen antas.

Att upprätta en detaljplan är en omfattande process som tar 6–18 månader. Det är viktigt att få så bra beslutsunderlag som möjligt och att berörda hinner tycka till om planen, därför måste det få ta tid. Planen är rättsligt bindande och ger rättighet att använda mark- eller vattenområden för det planerade ändamålet.  Byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Det är byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige som beslutar om att anta detaljplanen. En detaljplan gäller tills dess att den ändras eller upphävs.

 

Granskad/uppdaterad den 1 oktober 2015