Detaljplaner

En detaljplan visar hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som reglerar bland annat vilka byggåtgärder man får och inte får göra inom planområdet. Här kan du hitta detaljplaner och planprogram som är under arbete samt se i vilken fas planerna befinner sig.

Detaljplaner på samråd

 

Detaljplaner som står inför granskning

Detaljplaner på granskning

 

Detaljplaner som står inför antagande samt antagna detaljplaner

Lagakraftvunna detaljplaner

Överklagade/vilande detaljplaner

Detaljplaner som har vunnit laga kraft innan januari 2014 finns tillgängliga på plan- och bygglovskontoret, Västra Tullgatan 6 i Hudiksvall.

Granskad/uppdaterad den 11 maj 2017