Omdaning av kajer i Västra hamnen

Publicerad den 18 november 2015

Hudiksvalls kommun har tagit fram en s.k. systemhandling som beskriver hur kajerna vid Kattvikskajen i Västra hamnen kan omdanas. Det är Projektledare Sören Westberg AB som tillsammans med KFS Anläggningskonstruktörer AB och Landsskapslaget AB som tagit fram handlingen som är ett tekniskt och ekonomiskt underlag inför beslut om åtgärder för kajerna.

Nuvarande kajer är av olika konstruktion. Gemensamt är att de är byggda för hamnändamål och är i dåligt skick. Kajerna behöver rivas och ersättas med nya som är anpassade för den stadsutveckling som kommunen planerar för i området. I korthet föreslår systemhandlingen att de mest centrumnära kajerna, Kolkajen och norra delen av Kattvikskajen byggs som en plattformskaj. I siktaxeln från järnvägsstationen, nästan mitt på Kattvikskajen, skapas en vik som ger plats för rekreation och solande i söderläge. I detta skede föreslås sedan Kattvikskajens södra del utformas som en stenslänt som på sikt kan byggas om till en plattformskaj om det finns ett sådant behov.

Kajerna byggs med utgångspunkten att ett område mellan kvartersmarken och havet görs tillgängligt för allmänheten i form av gång- och cykelväg. Tanken är också att öka kontakten med vattenytan genom att utforma ett nedsänkt vistelsestråk närmast vattnet. Även stenslänten kan utformas för att ge goda möjligheter till vistelseytor nära vattnet. Området är idag mycket populärt för fritidsfiske.

En enig kommunstyrelse har tillstyrkt systemhandlingen som beslutas av kommunfullmäktige den 23 november. Därefter kan ansökan om vattenverksamhet inges till mark- och miljödomstolen som följs av en upphandling av åtgärderna för att omdana kajen.

Kommunen har en preliminär tidsplan att påbörja kajombyggnaden under tredje kvartalet 2016.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 11 april 2016