Tidsplan Havsläge Hudik!

Förberedelserna för Havsläge Hudik är i full gång. Tidsplanen visar statusen för projektet just nu. 

= Genomfört

 = Påbörjat, men inte helt genomfört


 Fördjupad översiktsplan

 Översiktsplan Östra hamnen antagen 2013 
 Översiktsplan Västra hamnen antagen 2015 

Ombyggnad av kajer (Kattvikskajen)

 Principbeslut KF 2015
 Ansökan om miljödom 2016
 Gestaltning av kajmiljön
 Upphandling av kajombyggnad
 Byggstart

Detaljplan för Djupestrand antas 2016

 Steg 1 samråd 
 Steg 2 granskning
 Steg 3 antagande

Detaljplan för Kattvikskajen antas 2017

     Steg 1 samråd
     Steg 2 granskning
     Steg 3 antagande

Fördelning av mark (Kattvikskajen) 

 Intresseanmälan 
 Beslut om metod för markanvisning
      Markförsäljning

Fördelning av mark (Djupestrand) 

 Intresseanmälan 
 Beslut om metod för markanvisning
 Markförsäljning

Bygglovsprocess

     Byggstart kvartersmark
     Infrastruktur (vägar, VA, el, bredband)

Inflyttning

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 10 januari 2017