Frågor från samrådsmöten 5 och 6 oktober

Många passade på att lämna in frågor vid samrådsmötet i Iggesund 2 oktober och Hudiksvall 6 oktober. Kommunen och Trafikverket har nu svarat på de flesta av frågorna. Fler svar kommer att publiceras när de är klara!

Kommunens svar

Vad händer med husen på Lastagegatan vid Kotorget? Husen gungar redan nu när det går godståg.

Vibrationsproblematiken liksom många andra tekniska frågor måste Trafikverket studera vidare och projektera lösningar för.

Idag är det inritat en gång/cykelväg på Storgatan som förbinder öst med väst. Vad har man för skyddsåtgärder här för att man inte ska kunna nå de elektriska kontaktledningarna från bron?

Alla planskilda lösningar byggs efter en standard som ger samma säkerhet som i övriga landet

Tillgängligheten från östra delen försvåras genom gatuändringen. Hur blir det för de boende?

Tillgängligheten ökar genom att bomfällningar upphör. Samtliga över eller undergångar i staden blir planskilda. Antalet övergångar för kollektivtrafik, gående och cyklister är lika många och på samma ställen som idag. Antalet passager för bilar blir färre, men kompenseras åtminstone till viss del av att bomfällningarna upphör. Trafiken ökar på de tre passager som finns, men den ökade trafikeringen förutses ändå kunna lösas tillfredsställande för staden som helhet. 

Trädgårdsgatan kommer att bli den stora vägen in från de som bor i östliga stadsdelarna och trafiken kommer att öka betydligt genom Fiskarstan. Hur tänker ni kring det?

Det är för tidigt att svara på detta, de slutliga trafikflödena avgörs hur de olika vägvalen utformas (hastighet, timglashållplatser för buss, bredd, med mera) Hamnallen ska i första hand ersätta hamngatan vid Möljen.

Vem bekostar Hamnallén vid det östra alternativet?

Det blir sannolikt en förhandlingsfråga mellan Trafikverket och kommunen.

Hur tar vi oss till järnvägsstationen i centralt läge (östra korridoren)?

Beror på varifrån Du kommer och med vilket färdmedel. Via någon av de planskilda lösningarna som kommer att byggas

Hur tänker kommunen ordna Trädgårdsgatan? Vilka fastigheter behöver rivas? Var kommer gatan att fortsätta vid Drottninggatan?

Drottninggatan berörs inte vad gäller tillåten passage. Den fastighet som bedöms riskera rivas är hälsocentralen.

Hur ska Trädgårdsgatan utformas?

Ingen av de planskilda korsningarna är detaljprojekterade så det går inte att svara på i detta läge när endast korridorerna är beskrivna

Varför har kommunen tagit ställning innan Trafikverket har utfört lokaliseringsutredningen som ska belysa konsekvenserna för de olika alternativen?

Hudiksvalls kommun gör ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen för att översiktligt belysa och förorda korridorval för en dubbelspårig Ostkustbana genom kommunen. En översiktsplan ska pröva de planmässiga förhållandena och redovisa den strategiska viljeinriktningen. Det gör kommunen genom utställning av översiktsplanen. Utställningsbeslutet har föregåtts av 2 samråd, ett med 3 olika alternativ (två västliga och ett östligt) och ett med 2 olika alternativ (ett västligt och ett östligt). Efter det senaste samrådet beslutade kommunen att gå vidare med enbart det östra alternativet. Det finns många synpunkter på utställningshandlingen och efter utställningstidens utgång kommer inkomna synpunkter att bearbetas innan planförslaget går upp till antagande i kommunfullmäktige. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men ska vara vägledande i det fortsatta planeringsarbetet.

En järnvägsplan är en mycket komplicerad procedur som tar många år att genomföra. Genom att Trafikverket och kommunen samverkat i en gemensam process ”Samordnad planering” har kommunen vunnit insikter om dragningen som en kommun generellt inte tidigare kunnat göra. Det är tack vare den processen som det överhuvudtaget varit möjligt att påbörja ett planarbete innan Trafikverkets förslag skickats ut. Det torde tyvärr inte vara möjligt att kunna överblicka alla konsekvenser innan järnvägsplanen är klar. Däremot kan olika strategiska överväganden leda fram till vissa val.

Genom att kommunen således påbörjat planeringsprocessen innan Trafikverket presenterat sin samrådshandling för lokaliseringsval har frågan kunnat debatteras och fördjupade diskussioner har kunnat föras under en längre tid än vad som varit möjligt om Trafikverket på sedvanligt sätt endast skickat ut samrådshandlingen på en ca 1 månads lång remisstid.

Varför har så många politiker förordat den östra passagen när Trafikverket säger att det finns så många för- och nackdelar i båda dragningarna?

Därför att det centrala stationsläget är strategiskt viktigt för kommunens utveckling när vi vill att staden och kommunen ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Det är också viktigt att Iggesund trafikeras och bibehåller ett centralt stationsläge. Trafikverket har att uppfylla statens målsättningar, vilka inte i alla delar alltid är desamma som en kommuns.

Varför tycker kommunen inte att stationsläget i Furulund är lika centralt som nuvarande stationsläge, med hänsyn till var folk bor och arbetar?

Från Furulund (läge för stationen) till Hudiksvalls centrum (Biografen) är närmaste gångväg drygt 1 500 meter. Furulund har inte centrum eller stadskaraktär. Furulund är i beläget i ett av stadens ytterområden och har en viktig funktion för industriproduktion – och ”volymhandel”, där kunderna med fördel är bilburna.

När vi definierar staden och centrumfunktionerna är de av en annan karaktär. Bebyggelsen ser annorlunda ut, det är tätare mellan bostäder, arbetsplatser och service. Vi kan se det till exempel i den avgränsning som riksintresset kulturmiljö gör. Mötesplatserna i staden är många och detaljhandeln finns huvudsakligen här. I den näringsstruktur som alltmer utvecklas är tjänstenäringarna väl företrädda och ska de växa behöver ofta olika nyckelkompetenser rekryteras från ett större omland. Tjänsteföretag vill ofta etablera sig centralt i staden och nära andra tjänsteföretag med kompletterande eller liknande verksamhet. Närheten mellan station och arbetsplatser, centrumfunktioner som till exempel restauranger är viktig, 500 -600 meter mellan station och arbetsplats är ett riktmärke. Bostäder för utpendlare kan finnas på något längre avstånd för att upplevas ligga centralt. Det nuvarande läget tillgodoser de flesta centralt belägna bostadsområdena i staden. Kommunen planerar också för att staden ska växa med både verksamheter och bostäder i hamnen dvs. öster om nuvarande station.

Inpendlarna har destination arbetsplatser och service. Dessa ligger mer samlat i centrum. Utpendlarna kommer med olika färdmedel. Längre avstånd från resecentrum medför att den samlade restiden ökar. En ökad restid och särskilt byten mellan färdmedel ökar svårigheterna att förena arbete eller studier med boende på annan ort.

Om staden ska öka med ca 9000 invånare kommer inte många bo väster om stan då? Är inte Furulund väldigt centralt?

Se svar ovan. Det är inte aktuellt för närvarande, men kan naturligtvis på mycket lång sikt aktualiseras. Planeringen för de närmaste åren är inriktad på bebyggelse på Kattvikskajen och Djupestrand, därefter kan andra områden kring inre hamnen komma ifråga.

Är det utveckling att dela stan i 3 delar?

Svar: Staden blir inte delad i tre delar, istället ser vi möjligheten att binda samman och förtäta. Den barriär som finns genom staden idag kan efter det att dubbelspåret byggts överdäckas mellan Hamngatan och fram emot Trädgårdsgatan till exempel där kulturhuset ligger idag.  I andra delar kan olika kommunikationslösningar t.ex. gång och cykelvägar förena stadsdelarna.

Östra alternativet innebär bland annat att kulturhuset rivs. Vilka planer har kommunen för ett nytt kulturhus? Vi kan inte vara utan bibliotek och samlingssalar under alla spårbyggnadsåren.

Det är en fråga som måste lösas i god tid innan spårutbyggnaden startar. Självklart måste ett bibliotek och kulturhus finnas i Hudiksvall även i framtiden. Oavsett spårdragning kommer sannolikt diskussionen om nytt kulturhus med mera upp inom kort.

Får alla invånare komma till tals? Flera av mina grannar som bor mitt i korridoren idag kände inte till kvällens möte. Många i kommunen kanske inte heller har möjlighet eller förmåga att ta in all information om alla förslag och utredningar. Finns inte risken då att de som skriker högst, det vill säga kommunens politiker blir den röst som hörs?

Översiktsplaneprocessen är en fortlöpande dialog, både muntligt och skriftligt. Kommunen har redan bjudit in vid fler tillfällen än vad som vanligtvis görs (under samrådstiden och nu under utställningstiden). Kommunen för också löpande dialog med företag, ungdomar vid gymnasieskolan, pensionärsmöten, öppna möten med politisk partier etc. Om kommunikation önskas ber vi dig kontakta Kerstin Oremark tel 073-275 27 25 så får vi bestämma tid och försöka ordna möte i lämplig form.

Tycker kommunen att det är acceptabelt att riva de kulturhistoriska byggnaderna i stan?

Det kan det vara. Det beror på, dels vilka byggnader det är, dels vad man kan utveckla istället etc. En levande stad måste vara i rörelse. Samtidigt är vi stolta över att riksintresset kulturmiljö är starkt i staden.

Turismen är viktig för Hudiksvall. Om en turistande familj besöker Hudiksvall kommer man förr eller senare ner mot Möljen och sjöbodarna. Hur kommer man då enklast ut på strandpromenaden?

Det kommer att finnas gång- och cykelstråk mellan Möljen och strandpromenaden.

Varför har inte kommunen låtit experter utreda vilka positiva effekter som skulle kunna uppstå med en järnvägsfri stadskärna?

Den forskning och erfarenhet som finns pekar på att en kommun av Hudiksvalls karaktär mår bäst med en centralt belägen järnvägsstation som är nära sammankopplad med centrum och bostadsbebyggelse. Men det finns naturligtvis problem som måste lösas om man väljer en östlig dragning liksom det finns fördelar kopplat till ett västlig dragning, exempelvis att det kan bli enklare att lösa parkeringsfrågan. 

Hur ska kommunen finansiera nybyggnationer och rivningar av bibliotek osv som ska rivas om det blir beslutat?

När det gäller bebyggelse som direkt påverkas av spårdragning står staten generellt för inlösen. Om sedan kommunen vill att befintligt kulturhus flyttas eller rivs och ersätts av ett nytt är en senare fråga.

Varför är stationshusets läge så viktigt? Idag har vi inget stationshus med väntsal, den är stängd och ändå går tågen!

(när det gäller stationsläget se tidigare svar) Stationshuset är en viktig del, men stationen består ju inte enbart av ett hus utan även av perrong, angöring av anslutande kollektivtrafik, parkering för cykel och bil etc.  Sedan är det naturligtvis inte bra att kommunen idag inte drar nytta av alla sina tillväxtförutsättningar och att de förväntningar på ett stationshus som är berättigade inte uppfylls. Kommunen kommer att försöka lösa frågan. Reseföretagen (SJ, X-trafik med flera.) har avtal. Kommunen förutsätter att de följs.

Om kommunen vill sälja in det östra alternativet genom Hudiksvall, varför presenterar man då inte en attraktiv vision av staden och stationen istället för en förstärkt barriär i form av kapade och nergrävda gator och rivna kulturbyggnader?

Kommunen har framförallt lagt ned arbete på att ta fram underlag för att välja korridor. Det är översiktsplanens viktigaste uppgift. När spårkorridoren är vald kan kommunen gå vidare med visionen och gestaltningen av stadens utveckling.

Vi i Östanbräck är anmodade att på kommunens plan betala för nytt avloppsnät i byn. Är detta något att satsa på?

Kontakta Kerstin Oremark tel 073-275 27 25 för att mer i detalj diskutera frågan.

Varför pratar ni om regionen? Dom är snart borta. Vi vet inte vad den nya prioriterar.

Regionaliseringsdiskussionen av Sverige är en aktuell fråga. Region Gävleborg kommer sannolikt att inom ett antal år ingå i Region Svealand, som kommer att ha motsvarande uppgifter men för en större region. Då blir det regionala samarbetet än viktigare och den gemensamma arbetsmarknadsregionen med snabba kommunikationer mellan orterna där centrala stationslägen är avgörande.

Vilka människor kommer att vilja bo på östra sidan av järnvägen instängda av ett inhägnat dubbelspår?

Redan idag finns skyddsnät kring spåret. Sannolikt ingen större skillnad i framtiden för dem som bor på det östra området.

Vilket alternativ blir dyrast för kommunen? Tillkommer mer kostnader för kommunen med externt läge, till exempel busstransporter till centrum.

Merkostnader och krångligare trafikering blir följden för kollektivtrafiken, som måste trafikera båda områdena. Driftskostnaderna för kollektivtrafiken beräknas öka med ca 2 miljoner kronor per år. Ingen kalkyl har tagits fram för det östra alternativets merkostnader. Detta mot bakgrund bland annat  av att stora investeringarna ändå kommer att göras inom ramen för investeringar på Kattvikskajen med mera Kommunen har beräknat merkostnaderna för det västra alternativet till mellan 135 -150 miljoner kronor i en inledande fas.

Om man nu tycker att stationsläge är så viktig, varför säljer man byggnader till privata.

Det är Jernhusen som sålt stationsbyggnaden om det är denna som avses.

Hur ska man gå tillväga för att få till stånd en omröstning med Hudiksvalls befolkning angående spårdragningen?

Här kan du läsa mer om det: Kommunallagen kap 3:9, 5:23, 34, 34a. Fler detaljer framgår av Lag om kommunala folkomröstningar.

Varför tänker man bara bil och tåg och inte cykel-tåg när man pratar tillgänglighet?

Man tänker definitivt cykel – tåg. Därför planeras god tillgänglighet med gång- och cykelvägar och cykelparkeringar.

Hur kan vi ta oss vidare från Möljentorget österut?

Genom gång- och cykelväg från Möljen under spåren mot den nya Hamnallén eller strandpromenaden alternativt med bil via Stationsgatan, den nya vägporten strax norr om stationen och vidare Hamnallén.

Kan vi få en överdäckning vid Rådhusparken enligt skiss som Landskapslaget gjort?

Ja, det är en möjlig lösning. Det är kommunens ambition att området ska överdäckas, för att behålla kulturmiljön och öka attraktiviteten i området kring Rådhusparken. När spåralternativ valts kan kommunen gå vidare med sin planering.

Är vi politiker bara marionetter? Om vi ska ta ett beslut om dragning så borde det ni visar idag funnits på plats redan i feb 2016 då kommunstyrelsen tog beslut. Ett ansvarsfullt byggande förutsätter ju en information om konsekvenserna i ett tidigare läge än vad vi står inför.

Kommunens översiktsplan är ett instrument där kommunen väljer korridor för att tala om hur man vill att mark- och vattenområden ska användas. Det är politikens roll att långsiktigt planera hur kommunen långsiktigt ska utvecklas. Utan ett aktivt kommunalt arbete hade vi varit helt utlämnade till Trafikverkets egen utredning.

Hur vet ni vad ungdomarna tycker? I samrådet verkar bara ”pensionärer” delta!

Under samrådet i december 2015 hölls en workshop med elever vid Bromangymnasiet (se sid.11-13 i samrådsredogörelsen). Plan- och bygglovskontoret och Kommunledningsförvaltningen kan givetvis inte påverka kursplanen! Till de offentliga mötena 2016 inbjöds särskilt flertalet högstadie- och gymnasieklasser i såväl Iggesund som Hudiksvall. Elever från Bromangymnasiets Teknikprogram deltog vid mötet i Hudiksvall den 6 oktober 2016. Under hösten/vintern kommer Teknikprogrammet på Bromangymnasiet att jobba med Ostkustbanan inom ramen av deras kursplan, där stadsarkitekten kommer att medverka i projektet.

Vet man idag hur höga bullerplank som behöver byggas, exempelvis förbi Rådhusparken?

Hur bullerskydd utformas vi får återkomma med i ett senare skede.

 I dag är det inritat en gång- och cykelväg på Storgatan som förbinder öst med väst. Vad har man för skyddsåtgärder här för att man inte ska kunna nå de elektriska kontaktledningarna från bron?

En passage för gång- och cykeltrafik över Storgatan kommer naturligtvis att följa de säkerhetskrav som gäller för byggande av sådan anläggning över järnvägsspår.

När ska det beslutas om det blir det östra eller västliga alternativet?

Efter det att järnvägsplanen – val av lokaliseringsalternativ behandlat samrådsförslagen kommer Trafikverket att göra en Besluts- PM om val av korridor. Sannolikt tas beslut om val av korridor under första kvartalet 2017.

Om östra förslaget kommer att genomföras och rivning av angivna fastigheter blir ett faktum undrar jag vart man tänker sig att kulturhus och andra byggnader som rivs ska uppföras?

Det finns goda möjligheter att överdäcka det området där kulturhuset med bibliotek finns idag. Dessa funktioner skulle alltså kunna finnas på samma ställe eller i annat centralt läge. Övrig bebyggelse som rivs får man ta ställning till. Det finns möjligheter att i vissa fall flytta eller bygga nytt om det är önskvärt. Om man så vill så kan Kulturhuset utformas ungefär som det ser ut idag.

 

Trafikverkets svar 

Hur vet ni vad ungdomarna tycker? I samrådet verkar bara ”pensionärer” delta!

Trafikverket informerar om samrådet via annons i lokaltidningen. Alla är välkomna att lämna synpunkter.

Västra alternativet:långfärdsbussarna behöver inte köra genom stadskärnan? Kommer det att byggas en godsterminal västra alternativet? Farligt gods påverkar östra alternativet. Risk för olyckor! 350 meter längre från Furulund till Salutorget.

Svar: I denna utredning ingår ingen planering av godsterminal. Det tredje spåret som planeras vid stationerna är ett uppställningsspår som möjliggör passage av långsamtgående tåg.

Vilka skillnader i kostnad innebär de olika alternativen för kommunen respektive Trafikverket?

Trafikverket har utfört en grov kostnadsbedömning av de olika utredningsalternativen som redovisas i samrådshandlingen. Efter tryck har vi uppmärksammat ett tryckfel i anläggningskostnaden för det östliga alternativet. Det östliga alternativet bedöms vara 1,2 miljarder dyrare än det västliga alternativet.

Får alla invånare komma till tals? Flera av mina grannar som bor mitt i korridoren idag kände inte till kvällens möte. Många i kommunen kanske inte heller har möjlighet eller förmåga att ta in all information om alla förslag och utredningar. Finns inte risken då att de som skriker högst, dvs kommunens politiker blir den röst som hörs?

I detta skede när vi studerar flera breda korridorer är det en otroligt stor mängd människor som berörs. Därför har Trafikverket beslutat att annonsera i lokaltidningen när det gäller samråd och samrådsmöte. I nästa skede när vi vet anläggningens exakta placering kommer alla som bor i närheten av den, som därmed är sakägare, få brev om möjliga förändringar. Det är alltså två olika skeden av planprocessen och storleken i det skede vi är i nu när man utreder korridorer gör att Trafikverket väljer att delge informationen via annons.

Hur tungt väger Hudiksvalls kommunstyrelses förslag om det östra alternativet på det slutliga beslutet?

Trafikverket har haft en mångårig dialog med kommunen och kommer att fortsätta ha den dialogen. Kommunen är en viktig samrådspart som har synpunkter på samrådshandlingen och kommunikationen med kommunen och andra aktörer utmed sträckan är väldigt viktig för projektet.

Vad styr val av korridor för Ostkustbanan, godstrafiken eller persontrafiken.

Både godstrafik och persontrafik är lika viktig inför valet av korridor för Ostkustbanan.

När tas beslutet om vilken korridor som väljs?

Trafikverket siktar på att fatta ett beslut under första kvartalet efter årsskiftet, för att hinna få med projektet i den nationella planen.

Kan vid ett västligt alternativ ”gamla” spåret tas över av Regionen och Iggesunds bruk för gods-och regiontåg?

Det finns möjlighet att byta ägare på spåret genom Iggesund vid val av den västliga korridoren. Det är dock inget som har diskuterats i projektet.

Kommer Trafikverket gå vidare med det förslag som kommunen förordar eller kan de ändå välja ett annat alternativ?

Trafikverket kan välja ett annat alternativ.

Kommer alla bilder och fotomontage att finnas på nätet?

Ja.

Tar ni hänsyn till utredningen i DAR-projektet?

Ja.

Har Trafikverket ändrat mål sen igår? Igår var målet Sundsvall-Gävle på timme utan stopp. Idag är målet 1 timme och 10 minuter?

Trafikverket har inte ändrat målet. Restiden Sundsvall-Gävle på 1 timme är räknat utan stopp och restiden 1 timme och 10 minuter är räknat med stopp i Hudiksvall och Söderhamn.

Varför finns inte en 3-dimensionell modell! Det känns helt ofattbart i ett svårt beslutsläge som detta?

Eftersom vi väljer mellan korridorer och inte färdig anläggning går det inte att visa alternativen i en 3-dimensionell modell. I nästa skede när korridor är beslutad och detaljprojekteringen påbörjade kan en 3-dimensionell modell tas fram.

Vad händer med nuvarande järnvägstunnlar?

Vid val av det östliga alternativet kommer det läggas till en kompletterande tunnel bredvid den befintliga tunneln norr om Iggesund. Vid val av det västliga alternativet vet vi i dagsläget inte vad som kommer ske med befintliga tunnlar, det bestäms i senare skede.

Hur bred blir barriären genom stan?

Genom centrala staden kan barriären bli mellan 15-25 meter, exakt bredd utreds i senare skede.

Kostnaderna för östliga och västliga alternativet som redovisats – finns det kommentarer till det? Det östliga alternativet blir 800 miljoner kronor dyrare, vem svarar för den ökningen, stat eller kommun?

Det är staten som tar den ökade kostnaden.

Korridordragning

I kombinationsalternativet, vilken västlig position är tänkt då?

Var spåret kommer ligga inom korridoren utreds i nästa skede, då får man försöka hitta den bästa järnvägssträckningen.

Bor i Idenor. Vilka fastigheter kan komma att påverkas vid en ostlig dragning?

Var spåret kommer ligga inom korridoren utreds i nästa skede, då kommer man veta exakt vilka bostäder som påverkas av järnvägssträckningen.

Varför sägs inget om mellanalternatilvet?

Mellanalternativet är det alternativ som nu benämns västlig korridor. I tidigare skeden har den västligaste korridoren utmed E4 valts bort.

Var tog västliga alternativet utmed E4 vägen? Finns det kvar i planeringen över huvud taget? Västra alternativet går nära bostäder, som Håsta by.

Ett västligare läge innebär längre och dyrare tunnlar och om stationen förläggs vid Riksväg 84 hamnar den längre från centrum.

Fläsbo hamnar mitt i korridoren, medför negativt intrång, stället blir utraderat.

Vid Fläsbro är korridoren mellan 1000-1500 meter bred. Det är inte säkert att järnvägsspåret kommer gå mitt i korridoren. Järnvägsspårets lokalisering bestäms i nästa skede.

Varför redovisas inte dragningen förbi Lillfjärden och Kotorget i den östra dragningen?

Korridordragningen norr om Lillfjärden och Kotorget visas på översiktskartan på sidan 43 samt på den fördjupade kartan över östliga korridoren genom Hudiksvall på sidan 47 i Trafikverkets samrådshandling.

Vilket alternativ är Trafikverket mest intresserad av, östra eller västra?

I dagsläget förordar Trafikverket inget av alternativen. Samrådet är till för att Trafikverket ska få in synpunkter från allmänhet, enskilda som särskilt berörs, myndigheter och organisationer. Detta eftersom det kan finnas saker i den här handlingen som har missats. Dessa synpunkter måste tas till vara innan Trafikverket kan göra en sammanvägd bedömning av alla de aspekter som redovisats och där med fatta ett beslut. Trafikverket har därmed ett stort jobb framför sig innan ett beslut kan tas. I dagsläget finns det positiva och negativa aspekter med båda alternativen och det är alldeles för tidigt för Trafikverket att välja korridor.

Vid östliga korridoren genom Iggesund, vad händer med nuvarande dragning?

Då korridoren är relativt smal genom Iggesund kan man förutspå att den befintliga järnvägen får ett nytt spår bredvid.

Stationsläge

Kan inte både en nordlig och sydlig station vara aktuell för Hudiksvall? Det fungerar ju i Sundsvall och byggs i Gävle.

Nuvarande efterfrågan väger inte upp investeringen.

Kan Furulunds station läggas längre söderut? Närmare marken?

Om stationen läggs längre söder ut i det västliga alternativet hamnar stationen under mark i en djup skärning, vilket kan anses vara otryggt. Dessutom försvårar ett sydligare stationsläge tillgängligheten för bil, buss och cykel från Bergsjövägen.

Har man tänkt på behovet av parkeringsplatser nära stationen. Varför station vid Furulund? Varför inte vid Benrangelberget? Pratar bara tidsvinster för persontrafik. Godstrafik nämndes inte. Hur graderas? Vad viktigast?

En bedömning av behovet av parkeringsplatser redovisas i Trafikverkets stationsutredning.

Om stationen läggs längre söder ut i det västliga alternativet hamnar stationen under mark i en djup skärning, vilket kan anses vara otryggt. Dessutom försvårar ett sydligare stationsläge tillgängligheten för bil, buss och cykel från Bergsjövägen.

Restiden är inte lika viktig för godstrafiken som för persontrafiken. Viktigaste aspekten för godstrafiken är kapaciteten och robustheten.

Vad är Trafikverkets svar på förslaget om station i tingshuspark?

Svaret kommer i Trafikverkets samrådsredogörelse.

Hur många meter från västliga Furulund till centrumpunkt i centrala Hudiksvall? Jämför bara meter i S-hamn.

Fågelvägen är det ca 1 kilometer från det västliga stationsläget till Storgatan mellan Galleriorna Guldsmeden och Fyren. I Söderhamn är avståndet ca 1,3 kilometer fågelvägen från stationen till Gallerian Furanhuset som ligger på gågatan.

Innebär Hudiksvalls bägge alternativ att Iggesunds station kan vara kvar?

Ja.

Varför ingen station i Iggesund vid västligt alternativ? Tillgängligheten mycket god genom E4 söder, Forsavägen och Iggesunds tätort.

Vid ett västligt alternativ kommer Trafikverket möjliggöra för eventuell framtida station om behovet uppstår. Trafikverket gjorde bedömningen att avståndet blir för långt för Iggesundsborna till stationen och då är sannolikheten stor att de fortsätter med bilen till slut destinationen.

Trafik/kapacitet

Målhastighet för persontåg är 250 km / h. Vad är det för godset? Godset stannar väl inte i Hudiksvalls stad, så där kan man väl räkna med målhastigheten eller?

Godstågen går mycket långsammare än persontågen och deras max hastighet varierar beroende på bland annat vilket typ av tåg det är, vilken typ av bromsar samt vad de har för last. Trafikverkets restidberäkningar har utgått från en hastighet på 100-110 kilometer i timmen genom centrala Hudiksvall för alla tåg.

2030, 2040, 2050, hur många tåg räknas det med? Hur stor andel och antal stannar?

Det har tagits fram en trafikprognos som beskriver förväntad trafikering när hela Ostkustbanan, Gävle . Sundsvall (Dingersjö) är utbyggd. Denna prognos motsvarar förväntad trafikering i utredningsalternativen. Aktuellt prognos år för utredningsalternativet är 2030. I dagsläget bedöms det inte rimligt att hela dubbelspåret, Gävle-Dingersjö, är färdigt till 2030, varvid trafikprognosen mer kan sägas spegla förväntad trafikering när hela banan är utbyggt, oavsett år. Prognosen visar att sammanlagt 110 tåg beräknas passera genom Hudiksvall varav 34 godståg, 32 snabbtåg, 4 nattåg och 40 regionaltåg.

Trafikverket har förutsatt att alla fjärrtåg och regionaltåg kommer stanna i Hudiksvall och Söderhamn.

Hur många tåg / dygn planerar man maximalt genom centrala Hudiksvall (snabbtåg, regionaltåg, godståg)?

Det har tagits fram en trafikprognos som beskriver förväntad trafikering när hela Ostkustbanan, Gävle . Sundsvall (Dingersjö) är utbyggd. Denna prognos motsvarar förväntad trafikering i utredningsalternativen. Aktuellt prognos år för utredningsalternativet är 2030. I dagsläget bedöms det inte rimligt att hela dubbelspåret, Gävle-Dingersjö, är färdigt till 2030, varvid trafikprognosen mer kan sägas spegla förväntad trafikering när hela banan är utbyggt, oavsett år. Prognosen visar att sammanlagt 110 tåg beräknas passera genom Hudiksvall varav 34 godståg, 32 snabbtåg, 4 nattåg och 40 regionaltåg.

Det går inte att säga en maximal siffra på antal tåg som kommer passera genom centrala Hudiksvall men Trafikverket har ett standard krav att ett dubbelspår ska klara av 17 tåg i timmen.

Hur många tåg/dygn kommer att passera genom Hudiksvall? Hur många av dom kommer att vara godståg?

I dagsläget passerar mellan 12-14 godståg Hudiksvall. Det har tagits fram en trafikprognos som beskriver förväntad trafikering när hela Ostkustbanan, Gävle . Sundsvall (Dingersjö) är utbyggd. Denna prognos motsvarar förväntad trafikering i utredningsalternativen. Aktuellt prognos år för utredningsalternativet är 2030. I dagsläget bedöms det inte rimligt att hela dubbelspåret, Gävle-Dingersjö, är färdigt till 2030, varvid trafikprognosen mer kan sägas spegla förväntad trafikering när hela banan är utbyggt, oavsett år. Prognosen visar att sammanlagt 110 tåg beräknas passera genom Hudiksvall varav 34 godståg.

Kommer det finnas möjlighet för fler nattåg genom Hudik med den nya rälsen?

Ja, om operatören finner det lämpligt.

Varför inte godståg utanför Hudik och behålla persontåg inne i Hudik?

När Trafikverket planerar för järnväg ha de ett antal planeringsförutsättningar. En förutsättning för detta projekt är att fjärrtågen och regionaltågen ska stanna i Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle. En annan planeringsförutsättningar för detta projekt är kapaciteten på dubbelspåret. Bygger man ett spår utan för Hudiksvall för godstrafiken och ett persontågsspår genom Hudiksvall har vi två spår men ingen dubbelspårsfunktion. Detta skulle innebära att mycket färre tåg skulle kunna köras på Ostkustbanan och Hudiksvall skulle bli en flaskhals som styr hela trafikeringen på Ostkustbanan.

Går det att kombinera trafik på Dellenbanan med västra korridoren?

Det ingår inte i det här projektet att studera detta.

Hur kan man styra över fler transporter från väg till järnväg?

Genom att järnvägen kan erbjuda konkurrenskraftiga möjligheter.

Varför har det inte informerats om den interkontinentala trafiken från Murmanskområdet som diskuterats - varor allt ifrån skogsnäring till radioaktivt gods?

Se kapitel 2.5.5 i Trafikverkets samrådshandling.

Var sker framtida godsomlastningarna i Hudiksvall?

Det finns inga godsomlastningar i Hudiksvall idag och det finns inga planer på det heller. Om inte kommunen har några planer på det?

Vilken är beräknade tidsskillnad om dubbelspåret går genom Hudiksvall (östra alternativet) eller ”utanför” (västra alternativet)? Samma fråga gällande genom Iggesund eller väster om.

Det västliga alternativet genom Hudiksvalls kommun beräknas vara 1 minut och 27 sekunder snabbare (med stopp inräknat) än det östliga alternativet.

Restidsberäkningen måste på nått sätt spegla ”dörr till dörr”.

Om restidsberäkningen ska spegla från dörr till dörr kommer det resultera i ett oändligt antal restidsberäkningar.

Om spåret dras genom Iggesund - vad är sannolikheten att tågen kommer stanna där? Är inte idén med snabbtåg få stopp?

Planeringsförutsättningen för Iggesund är att regionaltågen stannar i Iggesund. Snabbtågen stannar inte i Iggesund.

Låt tågen gå som nu genom Hudik när man kommit till Östanbräcksvägen där görs ett till spår och rivningar undviks av fastigheter.

Detta skulle innebära att Trafikverket inte kan klara kapacitetskravet om antal tåg på Ostkustbanan.

Byggnader som rivs

Kan man redan nu säga om fastigheterna som ligger i korridorerna kommer att bli inlösta? 

Nej. När spåret bestämts inom korridoren, då går det att säga vad som löses in.

Varför redovisas inte vilka fastigheter som måste bort i det västra alternativet?

Det finns ett förslag framtaget inom korridoren på möjlig lokalisering av stationsläget i västra korridoren som visades på samrådsmötet. Se översiktsbild vid stationen på Trafikverkets hemsida, den redovisar vilka byggnader i närheten av stationsläget som kan komma att rivas vid det förslaget som finns illustrerat.

Farligt gods

Det finns 9 olika riskgrupper för farligt gods. Kommer gods med högsta avstånd från banmitt att styra?

Alla typer av riskgrupper förutsätts trafikera banan. För att minska avståndet kan eventuella åtgärder genomföras. En mer detaljerad riskstudie som sker i senare skede får visa vad som kan göras.

Miljö

Hur blir det med ökade nanopartiklar i luften vid en kraftig ökning av trafik, luftströmmar?

Detta har främst varit ett problem i stationsmiljö belägen i tunnel. Vid stationen i Hudiksvall är det stor luftgenomströmning.

Stämmer det att Trafikverket inte har tagit fram analysmaterial gällande bullerstörning, husrivningar,  genomgång Hallstaåsen, åkermark? Är det inte svårt för kommunen / medborgarna att ta ställning till vilket alternativ som gäller?

Trafikverket har analyserat konsekvenser för bland annat buller, rivning av byggnader, Hallstaåsen och åkermark, men då Trafikverket i detta skede endast utreder korridorer kan det vara svårt att beskriva konsekvenserna detaljerat.

Buller

Västra alternativet över Furulund: kommer koloniområdet att beröras (avhysas)? Hur påverkas Sofiedal av buller?

Påverkan på och eventuella åtgärder för Koloniområdet och Sofiedal kommer att diskuteras i nästa skede. Nedan presenteras Trafikverkets riktvärden för buller från spårtrafik vid bostadsbyggnader, TDOK 2014:1021.

Vad är den bortre gränsen för ersättning+åtgärder för buller?

Det bestäms i nästa skede.

Varför redovisas buller som ett problem i det östra alternativet men inte i det västra där spåret också dras nära bebyggelse?

Det är färre boende utmed det västra alternativet i jämförelse med hur det är i dagsläget för det östra alternativet. Boende i den östra korridoren som är störda av buller idag slipper järnvägen vid val av den västra korridoren, vilket resulterar i att betydligt färre blir bullerstörda.

Hur bra kan ni begränsa ljudet från tågen? 

Trafikverket har riktvärden för buller vid nybyggnation av järnväg, som är lägre än riktvärdena vid befintlig miljö. Detta riktvärde ska klaras utifrån vad som är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt rimligt.

Kulturmiljö

Hur ser ni på påverkan på riksintresset, kulturmiljö i de båda alternativen? Hur ser ni på avvägning mellan de två olika riksintressen i östliga alternativet?

Riksintresset järnväg är oberoende av placering och kan flyttas. Riksintresse för kulturmiljö går inte att flytta.

Hallstaåsen

När gör ni den fördjupade undersökningen vid Hallstaåsen? 

Planeringsförutsättningen är att järnvägen passerar åsen oavsett alternativ och är ej alternativskiljande. Samrådet har dock visat att det finns olika risker och kostnader kopplade till ny passage jämfört med att bygga om utmed befintlig järnväg.

Byggtid

Hur kommer befintlig järnväg att störas av byggandet av östra och västra spåren?

Västra alternativet kommer endast störa den befintliga järnvägen vid inkoppling av de nya spåren. Det östliga alternativet kommer störa den befintliga järnvägen mer eller mindre utmed hela byggtiden vid byggnation av nytt spår intill det befintliga spåret.

Hur skiljer sig alternativen åt i jämförelse till hur stor påverkan det kommer bli på avstängda spår under byggtiden?

Västra alternativet kommer endast störa den befintliga järnvägen vid inkoppling av de nya spåren. Det östliga alternativet kommer störa den befintliga järnvägen mer eller mindre utmed hela byggtiden vid byggnation av nytt spår intill det befintliga spåret.

Ungefär vilka konsekvenser får bygget av östliga alternativet på trafiken genom staden?

Exakt vilka konsekvenser utreds i kommande skede, men det kommer bli störningar under stora delar av byggtiden.

Bland de uppräknade nackdelarna vid en östlig dragning genom Hudiksvall saknade jag en värdering av konsekvenserna beträffande den delning av staden, som oundvikligen blir resultatet. Jag tänker på säkerhetsaspekterna vid exempelvis utryckningsfordon. Jag tänker på avskärmning för de som bor i östra delen när det gäller serviceinrättningar, myndigheter och köpcentra mm. Då de till alldeles övervägande delen finns i den västra ”halvan” av staden.

I detta skede har en översiktlig utredning utförts angående behovet av passager. I nästa skede måste en fördjupad analys göras. Den kan visa om det måste till fler passager i staden och fler passager på andra ställen längs sträckan.

Preliminär byggstart? Klart?

Som tidigast kan byggstart bli 2024 och byggtiden beräknas ta 5 år.

 

 

 

Granskad/uppdaterad den 8 november 2016