Översiktsplan, tematiska tillägg och fördjupningar

En översiktsplan ska ange kommunens syn på den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Av den kommunala översiktsplanen ska även framgå hur riksintressen tillgodoses och hur gällande miljökvalitetsnormer beaktas. En översiktsplan, liksom fördjupade översiktsplaner samt tematiska tillägg, upprättas genom en planprocess under vilken olika myndigheter, organisationer, länsstyrelsen och allmänheten skall ges möjlighet till insyn och påverkan. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande.

Varje kommun ska ha en aktuell kommunövergripande översiktsplan vilken kan kompletteras och i vissa fall ersättas med fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg.

     Översiktsplan

 

 

Granskad/uppdaterad den 19 april 2017