Översiktsplan, tematiska tillägg och fördjupningar

Genom översiktsplanering redovisas kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur mark- och vattenområden ska användas. Av den kommunala översiktsplanen ska även framgå hur riksintressen tillgodoses och hur gällande miljökvalitetsnormer beaktas. En översiktsplan, liksom fördjupade översiktsplaner samt tematiska tillägg, upprättas genom en planprocess under vilken olika myndigheter, organisationer, länsstyrelsen och allmänheten skall ges möjlighet till insyn och påverkan.

Varje kommun ska ha en aktuell kommunövergripande översiktsplan vilken kan kompletteras med fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg.

     Översiktsplan

 

 

Granskad/uppdaterad den 10 juni 2015