Krisberedskap

En kris är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Exempel på kriser är långvarigt strömavbrott, oväder, olycka med farligt gods, störning i dricksvattenförsörjning eller avloppssystem, pandemi eller terroristhandling.

Kommunens krisberedskap

Kommunen har en nyckelroll när det gäller samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Kommunen ska ha god beredskap så att krisens effekter för allmänhet och viktiga samhällsfunktioner blir så lindriga som möjligt. Kommunen har också ett geografiskt områdesansvar och ska se till så att myndigheter, organisationer och företag samarbetar vid en kris.

 

Granskad/uppdaterad den 30 mars 2017