Sotning

Kommunen har ansvar för  sotningsverksamhet. Där ingår  sotning och rengöring samt brandskyddskontroll.

Du får själv sköta sotningen, eller låta någon annan än den som kommunen utsett utföra sotningen, om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Du ansöker om att sjäv sköta sotning till Norrhälsinge räddningstjänst. Innan du kan få tillstånd ska en första brandskyddskontroll vara genomförd.  Du måste också ha nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd, lagstiftning, förbränningsteknik, anläggningskunskap, säkerhet på tak samt dokumentation.

Om du ansöker om att låta annan utföra sotningen ska denne ha utbildning som lägst skorstensfejare.

Beslut överklagas till Länsstyrelsen.

Kom ihåg att kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka vilkor som gäller för din brandförsäkring.

Brandskyddskontroll

  • Om du beviljas att utföra sotning själv ska du kunna visa dokumentation för skorstensfejaremästaren när denne gör brandskyddskontroll.
  • Redskap för sotning ska finnas tillgängliga vid kontrollen.
  • Uppgifter om kostnad för brandskyddskontroll lämnas av skorstensfejarmästaren.

Tips!

Du som sotar själv kan lära dig mycket vid brandskyddskontrollen så passa på och var  med vid skortensfejarmästarens besök.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 11 maj 2017