Tekniska förvaltningen

Vårt förvaltningsuppdrag är väldigt stort men kan sammanfattas enligt följande;

Avfall

Sköter sopor, slamtömning av privata brunnar och Ulvbergets avfallsstation med mera.

Fastighet

Skötsel och underhåll av kommunens alla fastigheter som till exempel skolor, daghem, fritids, äldreboenden, sporthallar, badhus och bibliotek.

Gata

Skötsel och underhåll av kommunens alla gator, gång och cykelvägar, till exempel snöröjning, gatubelysning, dagvattenbrunnar, skadade vägtrafikmärken, sandning och reparationer av gatubeläggning.

Trafik

Sköter trafik skyltning, trafiksäkerheten, kommunala parkeringar, p-vakter, övergivna bilar och så vidare.

Mark och mätning

Ansvarar för nybyggnadskartor, kommunens mätpunkter, kommunens primärkarta som digital kartdatabas, lägenhets och adress registret, mätningsuppdrag, kartproduktion på uppdrag, husutsättningar och ledningsinmätning på uppdrag. Ansvarar även för tomtkön och försäljning av industrimark.

Park

Sköter kommunens alla parker och grönområden, planteringar, lekplatser, kommunens växthus, skidspår och leder, skärgården, kommunens skog utanför tätort, till exempel gallring, avverkning, nedtagning av skadade träd och så vidare.

Teknisk service

Sköter kommun posten, kommunväxeln och teknisk kundtjänst – felanmälan, samt all lokalvård i kommunens fastigheter.

Transport

Sköter kommunens bilpool, skolskjutsar och transport, i huvudsak inriktad mot personer med särskilda behov.

VA

Sköter det kommunala vatten och avloppsnätet, till exempel reningsverk och vattenverk, vattenläckor, vattenkvalité, anslutningar,
vattenmätare, stopp i det kommunala avlopp.

Kost

Kostenhetens mål är att erbjuda bra mat som främjar god hälsa, utveckla måltidsverksamheten och sätta gästerna i fokus.

 

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 12 januari 2017