Plan- och bygglovskontoret

Plan och bygg består av två olika verksamhetsområden:

Planavdelningen upprättar ett flertal olika sorters planer för användningen av mark- och vattenområden i kommunen, som den kommuntäckande översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, områdesbestämmelser samt detaljplaner.

Inom bygglovavdelningen handläggs ett flertal olika ärendetyper, som bygglov, bygganmälningar, tillsynsärenden samt strandskyddsdispenser. Utöver dessa ärenden så har plan och bygg även tillsynsynsansvaret för efterlevnaden av lagstiftningen enligt plan- och bygglagen, strandskyddet enligt miljöbalken, hissbesiktningar, ventilationskontroller, energibesiktningar med mera.

Att vi arbetar med bygglov och planer är känt av de flesta, men vi arbetar också med strandskydt och har bland annat tillsyn över  hissar och gör ventilationskontroller och energibesiktningar.

Personal

Inom plan- och bygg arbetar 11 personer

Budget

Nettobudgeten för 2012 är 5,1 miljoner (plan och bygg finansieras också till stor del med bygglovs- och planavgifter)

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 12 januari 2017