Bostadsanpassningsbidrag

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du behöva anpassa din bostad för att du ska ta dig in och ut, förflytta dig i bostaden, laga mat, sköta din hygien. Du kan söka bostadsanpassningsbidrag till förändringar som gäller bostadens fasta funktioner, det vill säga sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar. Bidraget regleras av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag och lämnas för åtgärder i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidraget är inte inkomstprövat.

Vem kan söka bostadsanpassningsbidrag?

 • Du som har en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, t.ex. nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi eller utvecklingsstörning

 • Du som hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Normalt krävs att du har förstahandskontrakt. Om du bor i hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens skriftliga medgivande

 • Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Exempel på anpassningar inomhus:

 • ta bort trösklar

 • ordna duschplats istället för badkar

 • installera automatiska dörröppnare

 • specialhissar eller lyftanordningar

 • anpassa kök

 • förstärka belysning i kök och badrum

… och utomhus

 • sätta upp räcken och ledstänger

 • göra balkonger eller uteplatser tillgängliga

 • ramper

Bidrag ges inte för:

 • Åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret, till exempel normalt bostadsunderhåll

 • Lösa inventarier

 • Anpassning av fritidshus

 • Du får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder.

Begränsningar i bidraget

När du byter bostad kan du bara få bidrag till en dyr anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden.

Hur söker man?

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag skall vara skriftlig och lämnas till kommunen. Ansökningen ska innehålla:

 1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (blankett finns att hämta här, den kan även beställas hos kommunen)

 2. Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till handikappet. Vid mindre omfattande åtgärder där behovet är uppenbart, kan kravet på intyg efterges. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med åtgärdsprogram

 3. Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning

 4. Plan- och uppställningsritningar, om det är fråga om omfattande inredningsarbeten

 5. Ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om det är fråga om planlösning

 6. Intyg från fastighetsägaren att åtgärden får vidtas och att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick.

Kontakt

 • Handläggare bostadsanpassning

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-194 45, 193 18

Granskad/uppdaterad den 1 oktober 2015