Vad kostar det?

Införande av ny taxa för hemtjänst

Hudiksvalls kommun har under många år haft en delad taxa för service och omvårdnad inom hemtjänst. För serviceinsatser har kunden fått betala ett relativt högt pris, medan omvårdnad varit avgiftsfri. I andra kommuner har man sedan länge en gemensam avgift för dessa insatser.

Hudiksvalls kommuns fullmäktige beslutade den 28 november 2016 § 166 att införa en enhetlig timtaxa för service och omvårdnad inom hemtjänsten. Timtaxan fastställdes till 250 kronor per timme. (Dnr 2014-624-356).

Avgiften beräknas på det antal timmar som beviljats per månad. Om timantalet är olika för olika veckor beräknas ett genomsnitt per vecka. Vid tillfälligt uppehåll, till exempel sjukhusvistelse, räknas de timmarna bort från avgiften.

Avgiften för trygghetstelefon och kommunal hemsjukvård kommer även i fortsättningen att debiteras med en fast månadsavgift.

Den nya taxan kan medföra att de som har övervägande serviceinsatser får en lägre månadskostnad och de som har övervägande omvårdnadsinsatser kan få en högre månadskostnad.

Avgiften beräknas utifrån maxtaxan. För 2017 är maxtaxan 2 013 kronor per månad och mer än så kommer ingen att betala oavsett hur många timmar som har beviljats. Avgiften baseras på inlämnad inkomstuppgift för 2017. Den avgift som maximalt kommer att debiteras framgår av det avgiftsbeslut som skickas hem till alla kunder.

Hur mycket du ska betala beror bland annat på din inkomst och om du är beviljad insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Om du är beviljad insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) får du en inkomstförfrågan som det är viktigt att du lämnar in för att vi ska kunna göra rätt beräkning (gäller inte boendestöd). Det finns ett högkostnadsskydd mot höga avgifter, den så kallade maxtaxan. Samma regler gäller vare sig man får hjälp i eget boende eller i ett äldreboende.

Om du är beviljad insatser enligt LSS ((Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är många av insatserna kostnadsfria. För mat, hyra, resor och kultur- och fritidsaktiviteter betalar du en avgift. Inkomstförfrågan behöver inte lämnas.

Social- och omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan berätta mer.

Det du betalar styrs av Hudiksvalls kommuns regler för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. 

Hemtjänst

Hudiksvalls kommuns fullmäktige beslutade den 14 december 2016 §166 att införa en enhetlig timtaxa för service och omvårdnad inom hemtjänsten. Timtaxan fastställdes till 250 kronor per timme (Dnr 2014-624-356).

Det innebär att du debiteras utifrån beviljad tid per timme enligt biståndsbedömt beslut från handläggaren, maximalt upp till maxtaxans belopp som för år 2017 är 2 013 kr.

De avgifter som debiteras med en fast summa är bl.a. trygghetstelefon, matavgifter, dagverksamhet, samt avgift vid vistelse på korttids-/växelvård.

Kommunal hemsjukvård inkl. hem Rehab

Avgiften för hemsjukvård är inkomstprövad och ingår i kommunens maxtaxa.

Om du har insatser från både hemsjukvård och hemtjänst slås kostnaderna ihop vid avgiftsberäkningen. Du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Äldreboende

På äldreboende betalat du en omvårdnadsavgift per månad, maximalt upp till maxtaxans belopp som för år 2017 är 2 013 kr. Hyra samt avgift för mat och förbrukningsartiklar tillkommer.

Boendestöd

Syftet med insatsen är att öka och/eller bibehålla din funktionsförmåga och att bidra till ökad självständighet i hemmet. Att du blir trygg i din vardag och får ett självständigt liv. Boendestöd är en kostnadsfri insats.

Grupp- eller servicebostad

I en grupp- eller servicebostad betalar du för mat och hyra.

Korttidsvistelse

Vid korttidsvistelse betalar du dygnsavgift.

Blanketter som gäller från och med 1 januari 2017

Granskad/uppdaterad den 15 mars 2017