Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantierna utgår från äldreomsorgens nationella värdegrund om ett värdigt liv och välbefinnande. Syftet med garantierna är att du som kund ska veta vad du kan förvänta dig av oss. Genom värdighetsgarantierna vill vi stärka ditt inflytande och din delaktighet i den omsorg vi ger dig. Garantierna följs upp kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten.

Har du synpunkter på hur garantierna efterlevs?

Det är viktigt för oss att få veta om någon av garantierna inte uppfylls. Om du är missnöjd har du möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål. Du kan även framföra dina synpunkter muntligt till enhetschefen eller din kontaktman. Enhetschefen kommer att kontakta dig för att föra en dialog om hur vi kan förbättra oss.

Granskad/uppdaterad den 1 mars 2016