Vem gör vad?

Anhörigkonsulent arbetar för att stödja anhöriga som vårdar eller har omsorg om närstående.

Arbetsterapeut arbetar med rehabiliter­ing, handleder och instruerar personal i rehabliterande förhållningssätt. Utreder och ger råd om träning, hjälpmedel och bostadsanpassning för att underlätta dagliga aktiviteter.

Avgiftshandläggare beräknar utifrån din inkomst vad du ska betala för den insats du har blivit beviljad.

Enhetschef ansvarar för verksam­het och personal inom till exempel ett hemtjänstdistrikt eller ett särskilt boende.

God man eller förvaltare fungerar som ett stöd om du behöver hjälp med att sköta ekonomin, bevaka din rätt och se till att du har det bra.

Handläggare utreder behov av omvårdnad, stöd och service och bes­lutar om vilka insatser som ska beviljas.

Habiliteringspersonal ger stöd och service i bostad med särskild service och inom daglig verksamhet.

Handikappansvarig har till uppgift att bevaka, informera om och driva handikappfrågor i kommunen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. 

Personlig assistent ger stöd och service i ditt hem och i ditt dagliga liv.

Personligt ombud kan ge råd och stöd, exempelvis i kontakten med olika myndigheter, om du har ett långvarigt psykiskt funktionshinder.

Socialt ansvarig samordnare, SAS arbetar med att samordna, utveckla och säkerställa kvaliteten inom kommunens socialtjänst. 

Sjukgymnast arbetar med rehabiliter­ing, handleder och instruerar personal i rehabiliterande förhållningssätt. Behan­dlar och lägger upp träning, ordinerar gånghjälpmedel samt arbetar med för­flyttningsproblematik.

Sjuksköterska ansvarar bland annat för hälso-och sjukvårdsinsatser.

Undersköterska utför praktiskt omvårdnadsarbete och viss sjukvård.

Verksamhetschef ansvarar för äldreomsorg respektive omsorg om personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Äldreombud är en fristående och opartisk instans som omfattar både offentlig och privat driven verksamhet. Äldreombudet är däremot inte en juridisk instans som prövar fattade beslut eller utövar tillsyn.

Granskad/uppdaterad den 23 januari 2017