Lagar som styr

Socialtjänstlagen (SoL)

Om man inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har man enligt socialtjänstlagen rätt till hjälp och stöd från sin kommun. Det kan vara ekonomisk hjälp eller annat bistånd, till exempel hjälp i hemmet, trygghetslarm, korttidsvistelse eller äldreboende.

Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag som beskriver vad människor har rätt till för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Lagen slår fast att du ska kunna leva ett så aktivt och tryggt liv som möjligt och att du ska mötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen har kommit till för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra och få goda levnadsvillkor. Följande grupper kan få stöd och service utifrån LSS:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism och autismliknande tillstånd.
  • Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom.
  • Personer som har andra funktionsnedsättningar som är stora och ger betydande svårigheter i livet och som har stora behov av stöd eller service.

Du kan själv söka insatser enligt LSS eller göra det via vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. HSL är inte en rättighetslag utan en ramlag, som fastställer mål och krav.

Mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde. Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling.

HSL innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 11 januari 2017