Att vara god man, förvaltare eller god man åt ensamkommande barn

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska.

Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt och till stor del ideellt uppdrag som ger dig rätt till ett visst arvode. Arvodet bestäms av överförmyndarnämnden som vid bedömningen utgår från uppdragets karaktär, omfattning och krav på engagemang.

Vad är god man?

En god man är ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas huvudman.

Gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen. Frågan om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar.

Det kan till exempel bero på sjukdom eller funktionshinder. Man får inte beslut om god man om hjälpbehovet kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt.

Vad är förvaltare?

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande är ur stånd att ta hand om sig eller sin egendom kan få en förvaltare.
Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt får förvaltarskap inte anordnas.

Ett förvaltarskap kan till exempel bli nödvändigt när en psykiskt sjuk person är så omdömeslös i sitt handlande att det hotar personens ekonomi och sociala existens.

Vad är God man för ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem. Det är överförmyndarverksamhetens uppgift att utse en god man för barnet.

Gode mannen ska se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag samt se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det.

Vad krävs för att bli god man eller förvaltare?

I föräldrabalken står att du ska vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Det innebär bland annat att du inte får ha betalningsanmärkningar och att du inte har blivit dömd för brottslighet.

Det krävs också att du är ordningsam och har ett gott ekonomiskt sinnelag, att du har ett sunt förnuft och ett gott omdöme samt att du har förmåga att engagera dig för andra människor.

Självklart krävs också att du kan avsätta tid för dina uppdrag.

Granskad/uppdaterad den 4 maj 2017