Europeiska trafikantveckan 2016

Hudiksvalls kommun deltar för 4:e året i följd i den Europeiska Trafikantveckan. Genom att delta i kampanjen arbetar kommunen på ett konkret sätt för att uppnå riks-dagens miljömål, Hudiksvall stärker också sin position som ekokommun, samt berättar för sina grannkommuner och städer ute i Europa och världen att vi jobbar för ett Hållbart resande och en minskad miljöpåverkan.

Kampanjen är ett EU-projekt som genomförs i ett stort antal städer, (1872 städer år 2015), över hela Europa till och med i Japan, Mexico, Argentina, Kazakstan och Sydkorea och syftar till att fokusera på mer miljöanpassade och hållbara transporter än bilen. Biltrafiken har betydande negativa effekter på miljön, både lokalt (t.ex. buller, trängsel, köbildning och förorenad luft i städerna) och globalt (bidrar till växthuseffekten).

En av kampanjens allmänna riktlinjer är att:
• uppmuntra attityd- och beteendeförändringar som gynnar hållbar utveckling och särskilt skydd av luftkvalitén, minskad växthuseffekt och minskat buller.
• öka insikten hos medborgarna om effekterna på miljön på deras val av transportsätt.
• erbjuda invånarna möjlighet att gå, cykla eller använda kollektivtrafik istället för bilen.
• ge invånarna möjlighet att återupptäcka sin stad, samhälle eller by och sitt kulturarv i en mer hälsosam miljö med bättre livskvalitet.

Här följer de aktiviteter, åtgärder och kampanjer som Hudiksvalls kommun arbetat med under år 2016, som knyter an till den Europeiska Trafikantveckans tema för året, ”Res hållbart – lönsamt och smart.

Bilfria dagen

Torsdag 12 maj, dagen då vi väljer andra färdsätt än bilen, till skolan och arbetet.

För alla F-6 NCFF, nationell cykelutmaning

Många elever blir dagligen skjutsade till skolan, i denna tävling blir ele-verna engagerade och mer medvetna om vikten att ta sig till skolan med cykel eller till fots, istället för med bil.

Skolvägsplan

1) uppmuntra elever och personal att cykla eller gå till skolan 2) öka skolvägarnas trafiksäkerhet 3) säkrare avlämning- och hämtningsplatser 4) arbeta för en ökad skolhälsa.

Nätverksträffar med Regionala Mobilitetskontoret i Gävle

Kommunerna i Gävleborgs län arbetar tillsammans med Region Gävleborg för ett mer Hållbart resande i vår region.

Trafikantveckan 16 - 22 september 2016

Organisera en hel vecka med aktiviteter, information och kampanjer med hänsyn tagen till huvudtemat ”Res hållbart – lönsamt och smart!".

Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg

Ökat vardagscyklande ger friskare medarbetare, ett sätt att marknadsföra sin arbetsplats och kommun.

Byggandet av nya cykelvägar

Pågår fortlöpande i kommunen, vilket innebär en permanent omfördelning av vägutrymmen till förmån för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik (trafiksäkra vägar, bredare trottoarer, gång- och cykelvägar (skolvägar), trafikreducerande åtgärder och sänkta hastigheter - Rätt fart i staden).

Hittaut.nu

Är ett hälso- och friskvårdsprojekt med karta och modern teknik där din uppgift är att hitta 154 check-points med hjälp av karta, gps eller smartphone. En stor del av checkpointsen kan tas av dig med cykel, medan en mindre del kan tas av dig som är rörelsehindrad eller har barnvagn. Du som deltagare får chans att upptäcka nya platser i din närmiljö. Alla kan vara med och du - Lämna bilen hemma.

Hållbara och trafiksäkra busshållplatser

På de allmänna vägarna bygger Trafikverket och Xtrafik tillsammans nya trafiksäkra och mer tillgänglighetsanpassade busshåll-platser, busskurar med väderskydd, pendlarparkeringar, cykelställ med tak.

Gävleborg 2030

Tillsammans med Region Gävleborg ska tjänstemän, politiker och intresserade diskutera och forma vår gemensamma Målbild (hållbar utveckling) för Gävleborg 2030.

Fortlöpande underhåll

Och uppsättning av skyltar och vägmärken efter våra gator och vägar, för att vägvisa och orientera trafikanterna till rätt målpunkt, samt inte minst för dom som väljer, ändrar och kombinerar sin färdväg.

Video- och nätverksträffar

Uppmaning till tjänstemännen i kommunen att ersätta tjänsteresor med video- och nätverks-träffar. Visa på var dom finns och hur dom används.

Rätt fart i staden

En översyn av hastigheterna i Hudiks-valls kommun. (30, 40, 60, 80 km/h) jämna hastigheter.

Bilpoolen

Inköp av miljövänligare fordon under 2016. 4 elhybrider, 3 elbilar och 1 laddhybrid. Transportsektionen förnyar sin fordonsflotta med miljövänliga fordon.

Laddplats

Vi utökar kommunala laddplatser till 2 stycken.

Res smart

hur du reser i tjänsten och vad du bör tänka på för att resa mer hållbart. Hälften av alla resor som görs i Sverige är arbetsrelaterade. Vad du väljer, gör skillnad!!

Grön flagg

Ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg är både ett verktyg och en certifiering. Över 2 500 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i Sverige. Dessa skolor och förskolor utgör Grön Flaggnätverket vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige.

Begränsad fordonslängd

Ny vägvisning till industriområ-den och omledning av den tunga trafiken utanför centrum. Medför mindre störningar i form av vibrationer, buller och avgaser i de centrala delarna och kring de omtyckta gångstråken i Hudiksvall.

Trafikmätningar

I Hudiksvalls tätort görs årligen för att beräkna veckodygnshastighet, [V85], hastighetsöverträdelser och olika fordonsslag.

Tillgänglighetsveckan

1 - 7 oktober, 1 vecka full av aktiviteter för personer med en funktionsnedsättning.

Måla vägmarkeringar

P-platser, symboler och övergångsställen med mera.

Skolskjutsöversyn

En översyn av skolhållplatser, lämpliga och ekonomiskt fördelaktiga transportvägar, farliga korsningar och passager för skolbarnen. Hämtning- och lämningsplatser vid skolan. Byggandet av nya gång- och cykelvägar, trafiksäkra skolvägar.

Hyrcykelsystem

Hudiksvalls kommun har deltagit i en regional test av hyrcykelsystem vid Resecentrum i Hudiksvall.

Fotgängarfrämjande åtgärder

Vandringsstigar, parker och grön-områden som uppmuntrar till promenader eller löpning, eller en stunds rekreation och avkoppling - Furulund, Djuped och Strandpromenaden i Hudiksvall.

På Hudiksvalls kommuns hemsida hittar du information och fakta kring Hudiksvalls kommuns medverkan i den Europeiska Trafikantveckan 16 - 22 september 2016.