Nu är det dags för ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

Lupp är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Under oktober – november är det dags att genomföra Lupp i Gävleborgs län. Enkäten genomförs på skolan under skoltid.

Förra gången den genomfördes i länet fick vi en hög svarsfrekvens i Hudiksvalls Kommun, mycket tack vare ett fantastiskt jobb och engagemang på skolorna. Resultatet ledde till att kommunfullmäktige beslutade att utreda och ta fram förslag på hur ungas delaktighet i kommunen ska öka. Upparbetade rutiner och ett starkt engagemang hos skolledare och kontaktpersoner talar för att vi får ett tillförlitligt resultat även i år!

- När vi jobbar med att utveckla och förbättra ungas livssituation i kommunen är det viktigt att vi grundar det arbetet på rätt kunskap. LUPP är ett superbra verktyg som gör det möjligt att öka ungas inflytande i Hudiksvall nu och i framtiden säger Charliene Kiffer, nytt kommunalråd i Hudiksvalls kommun.

Kunskap om unga gör skillnad för unga

Lupp är en enkät som utformats och administreras av den statliga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Enkäten består av ca 80 frågor inom områdena delaktighet, arbete, hälsa, trygghet, fritid, skola och framtid. Kommunerna i Gävleborg har tillsammans med Region Gävleborg ambitionen att genomföra enkäten vart tredje år i årskurs 8, gymnasiets år 2 samt i åldersgruppen 19-25-år.

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i en kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Ungdomsenkäten Lupp kan användas för att:

  • skaffa kunskap om unga
  • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
  • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
  • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Lupp är tillgänglig på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Enkäten är anpassad för tre olika åldersgrupper:

13-16 år
16-19 år
19-25 år

Resultatet

Analys och presentationer av resultatet kommer att tas fram under vårterminen. Resultatet kommer att presenteras för politiker, tjänstemän i kommunen och regionen. Det kommer genomföras seminarier i varje kommun för att kunna fördjupa oss i de lokala siffrorna.

Det är superviktigt att vara med och svara på enkäten så man är med och påverkar sina egna levnadsvillkor där man bor.