Positivt resultat skapar utrymme för framtidens utmaningar

Kommunens verksamheter redovisar sammantaget ett överskott mot budget på cirka 20 miljoner kronor, exklusive vatten- och avloppsverksamheten som är taxefinansierad.

- Det är ett bättre resultat än vad prognoserna visade och förklaras av ett målmedvetet anpassningsarbete av nämnderna, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S).

Det balanspaket som infördes under 2015 på grund av en accelererande kostnadsutveckling och en negativ obalans mellan verkliga kostnader och budget, har haft avsedd effekt. Balanspaketet i dess ursprungliga form avslutades därför vid halvårsskiftet 2016.

När det gäller nämnderna resultat så visar både lärandenämnden och kommunstyrelsen upp betydande överskott. Största utmaningen har social- och omsorgsnämnden haft. Nämnden visar fortfarande ett underskott även om det är mindre än befarat. Nämnden har under året jobbat hårt med anpassningar och effektiviseringar, vilket lett till att äldreomsorgen idag nästan är i balans medan individ- och familjeomsorgen har en bit kvar. Övriga nämnder uppvisar relativt små avvikelser mot budget.

Bokföringsmässigt visar kommunen ett positivt resultat på hela 172 miljoner kronor. Merparten förklaras av engångseffekter genom reavinster i kommunens värdepappersportfölj, där bland annat pensionsmedel ingår.

Kommunerna ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En generell rekommendation är att kommunerna ska ha ett resultat före finansnetto på 2 procent av skatter och statsbidrag för att trygga en god ekonomisk hushållning. För Hudiksvalls kommun motsvarar 2 % ungefär 40 miljoner kronor. Resultatet före finansnetto blev 2016 cirka 75 miljoner kronor (ca 3,7 %).

- Ett överskott är nödvändigt för att kunna utveckla kommunen långsiktigt och klara framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad, vård, skola och omsorg, säger Mikael Löthstam.