Dags för ny utställning om dubbelspår på Ostkustbanan

Kommunstyrelsen beslutade idag om att det tematiskt tillägg till översiktsplanen om dubbelspår på Ostkustbanan ska ställas ut under två månader.

Utställningen planeras att starta under nästa vecka. Kommunstyrelsen beslutade också att godkänna utställningsutlåtandet.

Den 19 september hålls ett informationsmöte om planförslaget på Bromangymnasiet i Hudiksvall. Då kan man ta del av förslaget till tematiskt tillägg och även delta i seminarier som man bokar i förväg.

- Ett tidigare planförslag var utställt under sommaren och hösten 2016, säger t f planeringschef Kerstin Oremark. Förslaget väckte ett stort engagemang och 264 yttranden, de flesta från privatpersoner, kom in till kommunen.

Under samma som kommunens utställning pågick skickade även Trafikverket ut sitt samrådsförslag, Järnvägsplan – val av lokaliseringsalternativ inkl. MKB, på remiss. De båda planerna behandlades alltså både var för sig och tillsammans. Under utställningstiden blev det uppenbart att fördjupade utredningar behövde göras inom fler områden.

Utredningar

De utredningar som kompletterat underlaget till planförslaget är bullerutredning (WSP; Bullerutredning Ostkustbanan – lokaliseringsstudie genom Hudiksvalls kommun), gestaltningsutredning med 3 D visualisering (Landskapslaget AB; OKB Hudiksvall- visualiseringar), trafikeringsstudie (Trivector), utredning av Hallstaåsen (Artesia AB; Ostkustbanans korsning av Hallstaåsen, risker för kommunens vattenförsörjning – jämförelse av de två korridoralternativen) samt utredning för riksintresset kulturmiljövård (SWECO AB; Analys av Ostkustbanans påverkan på riksintresse x200). Dessa utredningar utgör underlag till planförslaget som nu ställs ut.

Syftet med det tematiska tillägget är att utreda de planmässiga förutsättningarna för dubbelspårsdragning av Ostkustbanan genom Hudiksvalls kommun och redovisa kommunens viljeinriktning avseende val av korridor. Planen ersätter, när den antagits, den kommuntäckande översiktsplanen från 2008 avseende kommunens val av korridor.

Trafikverkets planering

Parallellt med utarbetandet av det tematiska tillägget har Trafikverket utrett förutsättningarna för hela sträckningen Sundsvall - Gävle. Genom Hudiksvalls stad fördjupar Trafikverket sin utredning såväl för en östlig som en västlig dragning av järnvägen.