Lärandenämnden äskar pengar för att klara budget 2018

Lärandenämndens arbetsutskott har beslutat att be kommunfullmäktige om mer pengar till sin budget. Anledningen är att kunna genomföra nödvändiga effektiviseringar inom förskolan och skolan under två år istället för ett år. På så sätt kan de åtgärder som annars skulle vara nödvändiga att genomföra för att hålla budgeten för 2018 minskas.

Även om Sveriges ekonomi går bra, har kommunerna en tuff situation. Det beror bland annat på att antalet äldre och antalet barn och unga ökar. I och med det ökar kommunens kostnader snabbare än intäkterna. Inom Hudiksvalls kommun finns den största ekonomiska obalansen inom lärandenämnden och social- och omsorgsnämnden men alla nämnder måste arbeta med en långsiktig ekonomisk anpassning.

Stora ekonomiska utmaningar

För att kunna leverera samhällstjänster av hög kvalitet till invånarna måste kommunen ha en budget i balans. Kommunfullmäktige beslutade om budget 2018 för kommunens nämnder vid sitt sammanträde den 19 juni 2017.

Utifrån den budget som lärandenämnden tilldelades står nämnden inför stora ekonomiska utmaningar, dels på grund av att elevpengen har minskat och dels på grund av att fler elever har valt att gå till fristående skolor och till skolor i andra kommuner. Till exempel innebär den nya friskolans nuvarande elevantal en ökad kostnad på tio miljoner kronor för lärandeförvaltningen.

Tid för anpassning

– Inför beslut i lärandenämnden har arbetsutskottet lämnat förslag till nämnden att effektiviseringen av verksamheterna genomförs under två år, och att tio miljoner kronor tillskjuts förvaltningen för att dämpa effekterna som uppstått med anledning av en ny friskola, säger lärandenämndens ordförande Gerd Olsson (S).

I och med arbetsutskottets beslut får lärandeförvaltningen längre tid på sig att anpassa sina verksamheter för att komma i ram och kan därmed undvika drastiska åtgärder som skulle ha slagit hårt mot verksamheterna. Dessutom har kommunstyrelsen tillsatt en parlamentarisk grupp med uppdrag att ta fram förslag på framtidslösningar kring skolsituationen i kommunen.

– Arbetsutskottets beslut gör det också möjligt att invänta den parlamentariska gruppens utredning, för att därefter kunna fatta ett välgrundat beslut om hur vi i framtiden vill utveckla skolan i Hudiksvall, säger Gerd Olsson. Ärendet tas upp för slutgiltigt beslut på lärandenämndens sammanträde den 23 november.