Förbättrade och tillfredställande resultat i medarbetarundersökningen 2017

I början på november genomförde Hudiksvalls kommun en medarbetarundersökning och nu presenteras resultatet. Undersökningen genomförs vartannat år. 2015 registrerades ett resultat på 3,9 gällande hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö, där 5 är högst. I 2017 års undersökning har den siffran ökat till 4,1.

- Det är en väldigt positiv signal vi har fått genom det samlade resultatet av medarbetarundersökningen. Dels genom en hög svarsfrekvens och dels förbättrat resultat, säger Mikael Löthstam kommunstyrelsen ordförande i Hudiksvall.

Medarbetarundersökningen är ett verktyg för att ta tempen på den gemensamma arbetsmiljö. Undersökningen innehåller till stor del standardiserade frågor framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL), så kallade HME-frågor som mäter hållbart medarbetarengagemang. HME-frågorna gör det möjligt att jämföra resultatet med andra kommuner.

Resultatet av medarbetarundersökningen presenteras på kommunnivå, förvaltningsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå.

- Vi ser ett väldigt bra resultat och det är en viktigt förutsättning för att kommunen ska kunna uppnå sina mål. Min uppfattning är att det här är ett resultat av ett långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete. Att resultatet dessutom har förbättrats i förhållande till mätningen vi gjorde 2015 är extra glädjande, säger Bengt Friberg kommunchef.

En undersökning ses som en ögonblicksbild men den kommer kunna ligga till grund för samtal på varje arbetsplats om hur arbetsmiljön upplevs och vilka områden som det finns skäl att utveckla och behålla.

- Trivsel och arbetsklimat är de områden som visar allra bäst resultat. Det är särskilt glädjande att upplevelsen av ett väl fungerande ledarskap har ökat mest, säger Maria Larsson personalchef.