KS sa ja till översiktsplan om dubbelspår

Kommunstyrelsen beslutade idag att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen för dubbelspår på Ostkustbanan med miljökonsekvensbeskrivning samt att godkänna förslaget till utställningsutlåtande. Planförslaget behandlar dubbelspårets dragning genom centrala Hudiksvall med bibehållet stationsläge.

Kommunfullmäktige tar ställning till frågan vid sitt sammanträde 18 december.