Kommunen vill få Hamre-ärendet slutligt prövat

Hudiksvalls kommun vill att Högsta domstolen upphäver Svea hovrätts beslut att avvisa kommunens begäran om prövningstillstånd för att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut i ärendet om förorening av brunnar i Idenors-Hamre.

- Det här är en så principiellt viktig fråga att den måste få en slutgiltig prövning, säger kommunchef Bengt Friberg. Räddningstjänsten i Sverige behöver få veta hur man ska agera i fortsättningen vid till exempel en villabrand - ska man släcka eller borde man låta huset brinna ner?

Mark- och miljööverdomstolen har alltså inte tagit ställning till själva sakfrågan och det är det kommunen nu vill att man ska göra. En dom i Mark- och miljööverdomstolen är prejudicerande vilket inte är fallet i lägre instanser. Kommunen begär nu att Högsta domstolen återförvisar ärendet till hovrätten för förnyad handläggning samt meddelar inhibition av beslutet.

Kommunen menar att Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte ge prövningstillstånd fattades på felaktiga grunder. Domstolen har tolkat att det är kommunstyrelsen – som domstolen menar inte har rätt till det - som har överklagat medan kommunen menar att det är Hudiksvalls kommun som har överklagat. Kommunen hävdar att eftersom domstolen inte har försökt klarlägga vem som var klaganden utgör detta skäl för så kallad domvilla.

- Det handlar inte om prestige från vår sida, poängterar Bengt Friberg. Händelsen i Hamre har satt fokus på en kollision mellan lagen om skydd mot olyckor och miljöbalken och som jag ser det har vi ett ansvar mot hela räddningstjänstsverige att det får en slutlig prövning. Tyvärr innebär det att ärendet drar ut ytterligare på tiden och jag har stor förståelse för att det här är en pressad situation för hamreborna, i synnerhet för de hushåll som har föroreningar i sina brunnar.