Högsta domstolen avslår kommunens begäran att få vänta med åtgärder till slutlig dom fallit

Hudiksvalls kommun vill att Högsta domstolen upphäver Svea hovrätts beslut att avvisa kommunens begäran om prövningstillstånd för att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut i ärendet om förorening av brunnar i Idenors-Hamre.

I väntan på prövning har kommunen begärt Inhibition hos Högsta domstolen det vill säga att eventuella åtgärder får vänta till slutlig dom fallit. Högsta domstolen avslog idag den begäran.

- Därför fortsätter vi nu med det planeringsarbete vi redan påbörjat säger kommunchef Bengt Friberg. Bland annat har Miljö- och räddningsnämndens ordförande gett miljöenheten och räddningstjänsten i uppdrag att utreda vilka som är sakägare, alltså direkt drabbade av föroreningar i brunnarna. Man ska också titta på vilka olika alternativa lösningar som finns.

Anledning domstolen avvisade kommunens begäran om prövningstillstånd var ett formfel. Mark- och miljööverdomstolen har alltså inte tagit ställning till själva sakfrågan och det är det kommunen nu vill att man ska göra. En dom i Mark- och miljööverdomstolen är prejudicerande vilket inte är fallet i lägre instanser. Kommunen begär nu att Högsta domstolen återförvisar ärendet till hovrätten för förnyad handläggning samt meddelar inhibition av beslutet.

- Det här är en så principiellt viktig fråga att den måste få en slutgiltig prövning, säger Bengt Friberg. Räddningstjänsten i Sverige behöver få veta hur man ska agera i fortsättningen vid till exempel en villabrand - ska man släcka eller borde man låta huset brinna ner?