.

Staten stödjer inte kommunens utveckling

Regeringen har beslutat att avslå Hudiksvalls kommuns överklagan av länsstyrelsens beslut om att utvidga strandskyddet vid Dellensjöarna. Kommunen hade pekat på att det i stället behöver göras vissa lättnader i strandskyddet på landsbygden samtidigt som länsstyrelsen varit ospecifik i sin motivering till utvidgat strandskydd

- Nu valde regeringen att hellre lyssna på sin egen myndighet länsstyrelsen än på kommunen. Jag tycker att det är beklagligt, särskilt som jag uppfattar att regeringen vill ta krafttag för att stödja utvecklingen på landsbygden. Jag tycker också att det här går stick i stäv mot de resonemang som landsbygdskommittén presenterade i sitt betänkande, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande (S).

Det var för ungefär ett år sedan som den parlamentariska landsbygdskommittén presenterade en rad olika förslag med den gemensamma målsättningen att det ska gå att bo och verka i Sveriges landsbygder. Ett av förslagen kommittén lyfte fram var att det måste bli enklare att bygga nära vatten på landsbygden. Riksdagen har sedan tidigare beslutat om vissa lättnader för att kunna bygga nära vatten där det finns gott om tillgång till stränder, så kallade LIS-områden.

Landsbygdskommittén har föreslagit att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa att de förändrade strandskyddsreglerna får avsedd effekt i landsbygderna. ”Det handlar helt enkelt om att staten genom länsstyrelserna bör stödja kommuner som vill använda de existerande strandskyddsreglerna för att underlätta en ökad bosättning och etablering av verksamheter i kommunen”, skrev kommittén.

- Runt både Norra och Södra Dellen finns flera tätorter och byar som behöver få möjlighet att utvecklas så att servicen kan bibehållas eller bli bättre. Genom LIS-områden skulle det finnas möjlighet att bygga närmare vattnet än det generella strandskyddet om 100 meter. Men i stället vill länsstyrelsen med stöd av regeringen utöka strandskyddet till 200 meter vid stora delar av Dellensjöarna. Det känns som att vi inte får statens stöd när vi vill utveckla vår kommun, säger Mikael Löthstam.

Kontaktperson

Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande, tel. 070-625 53 39