Tre brunnar har PFAS-värden över åtgärdsgränsen

Det är brunnarna i tre av fastigheterna i Idenors-Hamre som har PFAS-värden över åtgärdsgränsen 90 ng/l. Det visar upprepade mätningar som Miljökontoret gjort, varav de senaste provresultaten blev klara under veckan.

- Miljö- och räddningsnämnden har därför idag beslutat att det är dessa tre fastigheter som är aktuella i det fortsatta planeringsarbetet när det gäller åtgärder för att rena vattnet, säger ordförande Per Svensson. Övriga fastigheter ligger under åtgärdsgränsen och i några brunnar visar proverna ingen påverkan alls av PFAS.

Hudiksvalls kommun har ansökt om att Högsta domstolen upphäver Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa kommunens begäran om prövningstillstånd för att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut i ärendet om förorening av brunnar i Idenors-Hamre. Högsta domstolen avslog kommunens begäran om inhibition, det vill säga att eventuella åtgärder får vänta till slutlig dom fallit.

- Därför fortsätter vi nu med det planeringsarbete vi redan påbörjat, säger Per Svensson. Den fortsatta dialogen kommer att ske med de tre berörda fastighetsägarna eftersom vi behöver titta på individuella lösningar.

Anledningen till att domstolen avvisade kommunens begäran om prövningstillstånd var ett formfel. Mark- och miljööverdomstolen har alltså inte tagit ställning till själva sakfrågan. En dom i Mark- och miljööverdomstolen är prejudicerande vilket inte är fallet i lägre instanser.

- Det här är en så principiellt viktig fråga att den måste få en slutgiltig prövning, säger kommunchef Bengt Friberg. Räddningstjänsten i Sverige behöver få veta hur man ska agera i fortsättningen vid till exempel en villabrand.